Research and Excavations
of the first East Indiaman Götheborg 1738-1745

privilegium 1731 and other documents at blå vägen exhibition at GHM

'Den Blå Vägen' exhibition at the Gothenburg Historical Museum in May 1993
A few original documents from the founding of the Swedish East India Company 1731 and the following intense Swedish debate of the 'usefulness of trade' and 'luxury goods'.
All documents: Jan Erik Nilsson Coll.

Early Research and Reading List

The list below is the list of printed sources I put together, to try to find everything ever written that would contribute to the understanding of the Swedish East India Company (1731-1813) and its trade. Before getting too deep into this, I felt someone needed to get to know everything about the trade and the values of the time. I also figured, that person would need to be me. I could not see anybody else volunteering. Besides, as so much else in this project, it was genuinely fun. Thus I set out to find and if possible read every single one of these.

To create something that would be worth sponsoring and that we could stand for, we needed to know as much as possible.

I kept this list updated until 1995. After that, I felt that we ourselves were the sources to most of that was written anyway, so it would not add any new information. So there were no purpose in updating this list beyond that. Now this sounds very ambitious, but so were the whole project.

POSTSCRIPT - DECLARATION OF SEA ACCIDENT FOUND

Many years later - the 30th of September 2005 - the Swedish Newspaper "Expressen" published the sensational news that the missing original Declaration of Sea Accident had finally been found. It was mixed in with the documents from the court case where the crew from the Gotheborg (1745) was suing the Captain of the Ship for their missing payments due to the loss of the ship.

Here is a direct link to my translation and a transcription of the original text. /project/sjoforklaring.shtml.

Swedish East India Company Reading list

Books, about or related to
the Swedish East India Company (1731-1813) and its
trade to China during the 18th Century,
published before year 2000

Copyright © Jan-Erik Nilsson, Gothenburg, Sweden. 1982-2009.

 1. Usselinx, [Jan] Willem. Utförligh förklaring öfwer handels contractet angående thet Södre compagniet uthi Konungarijket i Sweighe. 4:o. 50 s. Stockholm den 6 juni 1626.
  Willem Usselinx (1567-1647), grundare av Holländska Väst-Indiska Compagniet fick av Kung Gustaf Adolf handelsprivilegier för ett allmänt handelskompani för Asien, Africa, Amerika och Magellanica i 37 artiklar. Även på tyska daterad 2 juni 1626. Holländsk version 1627.
  År 1625 även Usselinx, The Contract of the General Trading Company of the Kingdom of Sweden ... with its conditions and terms.
 2. Martini, Martinus, Noxus Atlas Sinensis, 1655.
  Rikt illustrerad reseberättelse.
 3. Niewhof, Joh[an], Het Gezantschap der Neerlandtische Oost Indische Compagnie..., 1665, Tysk upplaga; Die Gesantschaft der Ostindischen Gesellschaft, 1669.
  Ill. reseberättelse.
 4. Kirscher, Athanasius, China Monumenta ... illustrata... 1667.
 5. Kiöping, Nils Mattson, BESKRIFNING OM EN RESA, GENOM ASIA, AFRICA OCH MÅNGA ANDRA HEDNA LÄNDER. Visingsö, Johan Kankel, 1667. Tredje upplagan, Lars Salvius, 1743. Fjärde upplagan, Wästerås, Joh. Laur. Horrn, 1759. 8:O.
  Förste svensk som veterlighen besök Kina och skrivit om det. I holländsk tjänst. Medföljer en ambassadör i som tolk. Beskriver Kina som de vises och lyckliges hemland. Återger där troligen vad han läst i den redan då vidlyftiga litteraturen. Ibland verklighetstrogen och ibland fantasifull reseberättelse.
 6. Martini, Martino, HISTORIA OM THET TARTARISKE KRIJGET UTHI KONUNGARIKET SINA, SAMPT THERAS SEDER. Wijzingsborg, Johan Kankel, 1674, 4:o.
  Första svenska upplagan av DE BELO TARTARICO HISTORIA (1654), översatt av Ambrosius Nidelberg från 1655 års upplaga i Amsterdam.
 7. Wollimhaus, Anders, DE POLITICA ORBIS ASIATICI CONSERVATIONE. (Diss., praeses Anders Nilsson Norcopensis (adlad Nordenhielm).). Upsaliae, Excudit Henricus Curio, 1676. Liten 8:o.
  Första svenska avhandlingen om Asien, med flertal referenser till Kina och Japan.
 8. Couplet, Phil., Imperii Sinorum ..., 1687
  Förändrade bilden av Kina. Bilderna överdrevs redan i dessa böcker. När dessa bilder sedan blev förlagor för europeiska mönstertecknare förvanskades bilderna ytterligare till rena "kineserier".
 9. Vallerius, Professor Harald, Murvm Sinensem... Diss. Resp. Jonas Locknaeus. Uppsala, Nov 1694.
 10. Leibnitz, Novissima Sinica, 1697.
  Tysk filosof. En av de varmaste förespråkarna för konficianska idéer i europa omkring 1700. Arbetade för en akademi i Berlin som skall sammanföra moral och religion i en ny världsordning. Föreslår att kineserna skall skicka missionärer till Europa.
 11. Locnaeus, Jonas, MURUM SINENSEM. (Diss., praeses Harald Vallerius.) Upsaliae, Excudit Henricus Keyser, 1694, Liten 8:o.
  Första svenska avhandling som enbart behandlade något kinesiskt.
 12. Roland, Erik, DE MAGNO SINARIUM IMPERO. (Diss., praeses Peter Lagerlöf.) Holmiae, Ex officina Olai Enaei, 1697, Liten 8:o. Uppsala 1697.
  Tidens kinasvärmeri framträder tydligt i denna avhandling. Texten avslöjar författarens bekanthet med de flesta viktiga europeiska verk om Kina.
 13. Harris, John. A Compleat Collection of Voyages and Travels ... in two Volumes. London 1705 & 1764.
 14. [Boutauld, Michel] / Confucius, WIJSHETENS RÅD ... MED CONFICII, THEN CHINESISKE PHILOSOPHI, SEDOLÄROR FÖRMERAD. Stockholm, G.G.Buchardi, 1707.
  Denna andra svenska upplagan av Boutauld's LES CONSEILS DE LA SAGESSE innehåller den första publiceringen av Konfutses läror på svenska i en bilaga med titeln "Confutii Sede-Reglor". 80 moralregler återges på 21 sidor, översatta från LA MORALE DE CONFUCIUS, PHILOSOPHE DE LA CHINE, 1688 (red. av J, de la Brune).
 15. Celsius, Olof, EXERCITIUM ACADEMICUM, CONFUCIUM SINARUM PHILOSOPHUM LEVITER ADUMBRANS. (Resp. Olavus Hanning.) Upsaliae, E Typographeo Werneriano, 1710. Liten 8:o.
  Konfutsius lära och levnadteckning, baserad på Philippe Couplets CONFUCIUS SINARUM PHILOSOPHUS (1687).
 16. Setthelius, H. E. Specimen academicum historiam urbis Gothoburgi. Praes. Ol. Celsius. Ups. 1715, Liten 8:o, 38 s. (A1) (BB300,940) Till svenska av Aberstén, Göteborg u. å. (1927), Agne Rundqvist särtryck i 150 (120 numrerade) ex.
  Första tryckta skriften om Göteborg.
 17. Savary, J., Le Parfait Negociant ou instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de Frances et des Païs Etrangers. 2. vol. A Amsterdam, 1717 (MDCCXVII).
 18. MEMOIRES SUR LE COMMERCE DES HOLLANDOIS, ... A Amsterdam, Chez Emanuel du Villard, MDCCXVII (1717).
  Beskriver Hollands ekonomiska system.
 19. Kongl. Maj:ts nådige Förordning angående Peningars Fram och Tilbaka Transporterande uti Riket genom Riksens Ständers Wäxel Banco Transport-Sedlar. 4 s. Stockholm 1726.
 20. Backmanson, Andreas. Arcana oeconomiae et commercii eller Handelns och Hushåldnings-Wärkets Hemligheter. Stockholm 1730.
 21. Johansson Rajalin, Nödig underrättelse om skiepsbyggeriet och den der utaf härflytande högnödige och siöväsendet samt tacklingen tillhörige proportioner efter höga vederbörandes befallning. 1730.
  Hugo Hammar refererar till detta verk i sitt tal om Chapman. Hammar, Göteborg 1921.
 22. Protectorial för dykeri-intressenterne. 1/10 1730. (8) pp.
 23. S[ahlmoon]. J., Hollands Stats- och Commercie-Spegel/Föreställande, Under wisse Anmärkningar, de förente Nederländers REPUBLIQUE, Med des tilhörige Länder och Städer til ..., Stockholm, Tryckt hos Benjamin Gottlieb Schneider, 1731.
  Beskrivning av Holland. Kap. 9 Om Hollands widlöftige Commerce ..., handlar bl. a om holländska Ost-Indiska Compagniet s. 357 ff.
 24. Kongl. May:tz öpna privilegium för commissarien Hindrich König & Companie, angående en fart och handel på Ost-Indien ... 14 Juni 1731. Stockholm, Benjamin Gottl. Schneider, 4:o, 10 s. Även på latin; Octroy ... (A2024b)
  Detta privilegiebrev ger Heinrich König och hans medintressenter 15 års ensamrätt till handel på Ost-Indien. Kompaniet har betecknats som ett av de mest dynamiska företagen i Sverige under frihetstiden (1719-1772) och kom under de följande 75 åren att göra 132 resor till Kina och/eller Indien (Metcalf 1988).
 25. [Arckenholtz, Johan] Otroliga Nya Tidender Eller Correspondence öfver de Nya Swenska Handels Projecter, Första - Sjunde Paquet. Stockholm den 23 August - 4 oktober 1731. Vardera på ett ark in 4:to. Utan uppgift om tryckeri.
  Utgavs med anledning av H. Königs & C:os privilegium på Ostindisk handel som däruti togs i försvar. Ur Christiernin (utgivne skrifter, 1. sid 10 ff.), Upsala 1768: "fem paquet. Första paquet Stockholm den 23 August och det femte den 20 september 1731. Deruti uptagas och besvaras åtskilliga svårigheter och inkast, som den tiden gjordes emot emot Sveriges handels inrättning på Ost-Indien"
 26. Kongl. Maj:ts och Riksens Canslij-Collegii PUBLICATION Angående Kongl. Maj:ts nådige Förordning om Yppighet och Öfwerflödighets afskaffande. Stockholm den 25 novemb. 1731.
 27. Kongl. Maj:ts ytterligare nådige Förordning Til hwarjehanda Yppighet och Öfwerflödighets afskaffande. Stockholm 8 Novemb. 1731.
 28. Kongl. Maj:ts nådige Förordning angående Rote- och Indelnings Båtsmäns öfvande i Sjöwäsendet igenom Coop-Vaerdie Fart. 25/10 1733 Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet uplagt, hos Joh. Henr. Werner, Directeur öfwer alla Tryckerier i Riket. 4:o. 8 s.
  Tillstånd för indelade båtsmän att ta hyra i handelsfart för övningens skull "nu när det är fred"
 29. [Arkenholtz, J.] En wäns svar utur Giöteborg på sin gode wäns bref utur Stockholm, angående Swenske Ost-Indiske Compagniet. 24 s. 4:to. Tryckt hos Petter Jöransson Nyström, Stockholm, 1734. (Återger H. Kahlmeter: Uppriktig utlåtelse angående Engelska ost-indiska handeln ... London 1720.)
  Christiernin (11.), Upsala 1768: "innehåller förutom företal på en sida, en så kallad upriktig utlåtelse angående Engelska Ost-Indiska handelen, hvarutinnan bevises, att den är ganska skadelig för hela Englands handel i gemen, såväl som för de där inrättade Ull- och Silkes-Manufactur-verk i synnerhet. Tryckt i London 1720 och 1734 översatt på 24 sidor i 4:to."
 30. [Arkenholtz, J.] En wäns svar utur Stockholm till sin gode wän uti Götheborg; hwarjemte auctoren till Hushålds-Rådet för december månad behörigen afwijses angående Swenske Ost-Indiska Compagniet. Tryckt hos Peter Jöransson Nyström, Stockholm, 1734. 4:o, 24 pp.
  Arkenholtz kommer fram till att efter 12 års handel kommer hela nationens förmögenhet att vara förödd och det enda som återstår är utslitet silke, sprucket porslin och tomma tekannor. (Christiernins nr 10., Upsala 1768.)
 31. [Arkenholtz, Johan] En Wäns bref utur Stockholm til sin Goda Wän uti Giötheborg, angående det här i Swerige inrättade Ost-Indiske Compagnie. 3 ark i 4:to. 24 s. Tryckt hos Petter Jöransson Nyström, Stockholm, 1734. (GSM) Ur Christiernin (5), Upsala 1768: "likaledes emot".
 32. [Arkenholtz, Johan] En wäns svar utur Giöteborg på sin gode wäns bref utur Stockholm, angående Swenske Ost-Indiske Compagniet. Tryckt hos Petter Jöransson Nyström, Stockholm, 1734. (Återger H. Kahlmeter: Uppriktig utlåtelse angående Engelska ost-indiska handeln ... London 1720.)
 33. [Arkenholz, Johan] Fri-tanka eller votum, öfwer Ostindiska Compagniet, af en medlem wid Riksdagen. 1 ark i 4:to. Tryck hos Benjamin Gottl. Schneider, Stockholm 1734.
  Christiernin (7.), Upsala 1768. GUB anger Arkenholz, Johan som författare.
 34. [Arkenholz, Johan] Twenne betänkanden angående handelen uppå Ost-Indien, först tryckte uppå engelska språket och nu på svenskan öfwersatte. Tryckt hos Benjamin Gottl. Schneider, Stockholm, 1734. Ur Christiernin (2.), Upsala 1768: Tvänne betänkanden angående handeln på Ost-Indien, det ena av Charles Davenant, det andra av en Engelsk Köp-Man år 1696 författade och ifrån Engelskan på Svenska öfversatte, samt med ett företal till denna handelens försvar utgifne i Stockholm 1734 på 5 ark i 4:to.
 35. [Carlsson, Edvard adlad von Carleson] Hushålds-Råd, Junii 1734.
  Uppsatserna om Ost-Indiska handeln lär vara författade av J. Arckenholtz. Ur Christiernin (3.), Upsala 1768: Innehåller ett oförgripeligt betänkande om den Ost-Indiska handelen, till dess försvar på 4 ark i 4:to.
 36. [Davenant, Charles] Anmärckningar angående Ostindiske Handelen framställte uti ett Bref til hertigen af Buckingham. Öfwersatt af engelskan. 31 s. Tryckt och tilfinnandes hos Benjamin Gottl. Schneider år 1734. (GSM). GUB lappregister under Sverige, Ost-Ind. Komp. och Polit. ekonomi hänvisas till G. Schaumann: Studier i frihetstidens nationalekonomiska litteratur. enligt vilken denna titel skall finnas och skall ha skrivits av Davenant som författare. Jmf. dock Tvänne betänkanden... ovan till vilken GUB anger Arkenholz som författare.
 37. [Fritz, Isak] Sentiments öfwer den här i riket i gång brackta Ostindiske Handeln. 32 s. 4:to. Tryck hos Petter Jöransson Nyström, Stockholm, 1734. (GSM) Ur Christiernin (4.), Upsala 1768: "är emot".
 38. [Lagerström, Magnus]. Omständelig berättelse angående det öfwervåld, som engelska och franska ost-indiska compagnierna år 1733 föröfwat, uppå swenska ost-indiska compagniets, til kusten Coromandel expedierade skepps Drotning Ulrica Eleonora besättning och effecter, uti swenska factoriet i Porto Novo. och sedermera år 1734, uppå sielfwa skeppet uti öpna Siön. 4:o U.o.o.å. 39 s.
 39. [von Carleson] Hushålds-Råd, December 1734. Stockholm, Benj. G. Schneider. 28 s. i 4:to
  Uppsatserna om Ost-Indiska handeln lär vara författade av J. Arckenholtz. Christiernin (9.), Upsala 1768: "försvarar ännu den Ost-Indiska handelen på 23 sidor i 4:to."
 40. [von Carleson] Hushålds-Råd, November 1734. Tolfte Stycket Förklarar Det förra oförgripeliga Betänkandet om den Ostindiske Handelen. Stockholm, Benj. G. Schneider. 28 s. i 4:to
  Uppsatserna om Ost-Indiska handeln lär vara författade av J. Arckenholtz. Christiernin (6.), Upsala 1768.
 41. Kongl. May:ts Särskilte Nådige REGLEMENTE för Handels Societeten i Götheborgs stad 14/10 1734, Stockholm, Joh. Laur. Horrn. Lit. 4:o. 16 s.
 42. Meditation emellan Ost-Indiska Compagniet och des motståndare af en opartisk auktor proponerad i Stockholm den 19 november 1734. 1 ark i 4:to. Tryckt hos Benjamin Gottl. Schneider, 1734. Christiernin (8.), Upsala 1768.
 43. Förordning om dykeriet. 18/11 1734. (8) pp.
  Tillägg till denna förordning kommer 1739. Finns på svenska, engelska och holländska.
 44. [Arkenholtz, Johan] Bihang af En Wäns Svar utur STOCKHOLM til Sin Gode Wän uti GIÖTHEBORG, hwaruti Auktoren til Hushålds-Rådet för JANUARI Månad, behörigen beswaras: Angående Swenske Ost-Indiske Compagniet. Tryckt hos Petter Jöransson Nyström. Stockholm 1735. 4:o. 24 s. Christiernin 13.
 45. [von Carleson] Hushålds-Råd, Januari 1735 visar den sidsta respective Contrapartens ofog, som under namn af en wäns svar utur Stockholm, til singode vän i Götheborg &c. angripit försvaret uti December månad 1734. 28 sidor i 4:to. Benj. G. Schneider, Stockholm 1735. Christiernin 12.
 46. Du Halde, J.B. Description géographique, historique, chronologique et physique de l'empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise. 4 vol. (Innehåller Père d'Entrecolles brev.) Paris 1735. Viktig källa för Ostindieresenärernas kunskaper om Kina. Nästan alla samtida reseskildringar är till innehåll eller uppläggning påverkade av denna källa.
 47. Kongl: May:tz Nådige Förordning Angående Någon Förhögning i Tullen på Snus/Caffée, Thée och Chocolade, Stockholm 9/12 1735. Tryckt hos Salig Directeuren Joh. Henr. Werners Enka. 4 s.
  Tullen på exempelvis te, ökades f o m 1/1 1736 med 16 öre kpmt per skålpund utöver tidigare tull, umgälder och landshjälp. Tull och umgälder var ca 4,5 Dal kpmt per skålpund. Det förefaller alltså som om Kompaniet kunde sälja ett skålpund te för mindre än vad eventuella konkurrenter fick betala i tull.
 48. Verkauffungs conditiones der Wahren so mit dem schwedischen privilgierten ost-indischen Compagnie Schiff, die Königen Ulrica Eleonora d. 23 Febr. 1735 in Gothenburg angekommen ... und daselbst an den meistbietenden ... varkaufet werden. Fol.
 49. Estbergen, Mathias (Utgivare: Jonas Bång) Journal på Holländska West-Indiske Companiets Skepp Johanna, Fördt utaf Capitainen Carl Gustaf Canterhielm, Som then 20. Martii År 1735 afseglade ifrån Amsterdam, men under wägen til Surinamen then 29 ther på följande April af någre af thess Skeppsfolk blef öfwerfallen och på et grufweligt sätt mördad...Först förf. på Hålländska och sedan på Swenska öfwers., samt med några Historiska och genealogiska Anmärkningar af Trycket utg. af Jonas Bång. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. [c. 1745]. (BB525).
 50. Kongl. Maj:ts nådige Förordning angående Inrikes tilwerkade Sidenwarors friare bruk och nyttiande. 8 s. Stockholm 1736. .
 51. Dictionnarie de la Marine contenant les termes de la Navigation et de l'Architecture navale avec les Régles & Proportiones qui doivent être observées. A Amsterdam 1736 (MDCCXXXVI).
  Beträfande övriga lexika över anslutande ämnen se Koninckx 1990.
 52. Lagerlöf, Nicholaus, DISSERTATIO HISTORICO PHILOSOPHICA SENTENTIAM CELEB. WOLFII DE PHILOSOPHIA SINARUM CONFUCIANA EXAMINANS. (Rerp. Carl Gustaf Schröder.) Londini Gothorum (=Lund), Typis Ludovici Decreaux, 1737. 4:to
  I denna diss. utsätts Cristian Wolffs tal ... DE SINARUM PHILOSOPHIA PRACTICA från 1721, utgivet 1727, för hård kritik.
 53. [Lagerström, Magnus] Undersökning om den Ostindiske handelens ursprung och nytta, så wäl i anseende til Europa i gemen, som Swerige i synnerhet. Tryckt på Schneiderska Boktryckeriet, Lit 4:o, 48 s. Stockholm 1738. Christiernin 14.
  Försvarar Ostindiska Kompaniet i tre punkter: 1. mäst alla sjömakter bemödar sig om ostindisk handel; 2. Ost-Indisk handel färmerar ett rikes handel och commerce; 3. Fördelarna ökar med ökad handel.
 54. [Arkenholtz, J.] Närmare undersökning om den Ostindiske handelens Nytta eller Skadelighet, enkannerligen i anseende til Swerige. Lit 4:o. 16 s. Tryckt hos Benjamin Gottl. Schneiders Änkia, Stockholm 1738. Christiernin 15.
  Författaren kritiserar Kompaniet och angriper punkt för punkt skriften "Undersökning ... Europa i gemen som Swerige..." Anser att Sverige utarmas genom lyxkonsumtion, att svenska fabriker far illa av konkurrensen samt att Kompaniet borde betala lika hög tull som alla andra på de varor som stannar i landet.
 55. [Lagerström, Magnus] Förklaring öfwer twänne nyligen utkomne skrifter om den Ostindiske handelen. Tryckt hos sal. Benjamin Gottl. Schneiders Änkia Åhr 1738. 16 s. Stockholm 1738. Christiernin 16. Svar på "Närmare undersökning" och därmed troligen författad av Magnus Lagerström.
 56. [Folcker, Jurgen] Fullständig underrättelse om den ost-indiska handelens rätta beskaffenhet, författad uti ett memorial, som hos Riksens Höglofl. Ständer blifwit insinueradt wid Riks-Dagen, 1738. 4:to. 40 s. Tryckt hos Benjamin Gottl. Schneiders Änkia. (Stockholm) 1738.
  Ur Christiernin (17.), Upsala 1768: "innehåller besvär öfver den tidens missbruk vid Ost-Indiska varors minuterande i Riket, samt ett Höglofl. Kongl. Commerce Collegii Betänkande om medel til förekommande deraf."
 57. [Arkenholtz, Johan] Närmare förklaring öfwer den Ost-Indiske handelens skadelighet i anseende til Swerige. Tryckt hos Benjamin Gottl. Schneiders Änkia, 4:to. Stockholm 1739.
  Ur Christiernin (18.), Upsala 1768: "en replique ställd emot 16" ([Lagerström, Magnus] Förklaring öfwer twänne nyligen utkomne skrifter om den Ostindiske handelen). I Benzelstjernas censorsjournal nämns om denna, (återsändes med påskrift:) Authoren af denna skrift behagade ändra några uti de här utmärkte ställen brukade oanständige orde-former innan den kan blifwa genom trycket utgifwen.
 58. Cederbourg, Eric. En kort beskrifning öfwer den vid wästra hafwet belägna, wäl bekanta och mycket berömliga siö-, handel- och stapulstaden Götheborg. Med 4 planscher i kopparstick af G. Swensson och en stor planritning av staden. Lit. 4:o. 244 s. Göteborg (Joh. Ernst Kallmeyer) 1739.
  Samma, faksimil, Leipzig 0. (BB300,856) (BB360,1434)
  Bakgrund till den Ostindiska handeln Kap. V:XXI: Ostindiska kompaniet får sina privilegier den 14 Junii 1731. Den första tiden, sid 227 ff. Colin Campbell medföljer första resan till Kina under kapt. Georg Herman Trolle, mars 1732, åter Aug 1733, 54 % avkastning. Den 30 aug samma år återvände ett örlogsskepp från Alger som avhämtat och löst svenska fångar. Samma år blev sillfiskeri och sockerbruk inrättat i staden. I mars avsändes det andra skeppet, till Porto Novo på Koromandelkusten, under Kapt. Petter von Utfall, vilket giorde en olyckelig resa emedan det svenska factoriet i Porto Novo av Ängelske och Franske Compagniernas colonier wåldsamligen plundrades. 1734 upbygdes det nya nederlagshuset för det Ostindiska Kompaniets beqwämlighets skull med dess wahrors inläggande. 1735 avsändes åter ett skepp till Canton under Kapten Henrich Bremer, med vilket Colin Campbell åter medföljde. De återkom den 31 Julii 1736. Resan gav 68,5 % avkastning. 1736, på den vanliga tiden avsändes tredje skeppet till Canton under Kapt. Peter von Utfal. Åter lyckeligt den 4 Julii 1737. Samma år avsändes fjärde expeditionen, under Kapt Johan Lorents Rattenborg, återkom lyckligt 1738. Detta år utrustas och avsänds två skepp, som lyckligt återkommer 1739. C. nämner inga namn på skeppen.
 59. Förklaring öfwer dykeri-förordningen 1734. Gifwen 6/3 1739. (8) pp.
 60. Syn Koningl. Mayesteits Genadige Verklaring, Over De Duykery Ordonnantie, 18/11 1734, 4 s. Stockholm 1739. Tillägg till Svensk dykeriförordning på Holländska.
 61. Friedrich, by the Grace of God, ...disposal of Goods lost by distress ... amendments... 4 sid, Stockholm 1739. Tillägg till Svensk dykeriförordning på Engelska.
 62. Ytterligare PUBLICATION, Til underdånigast Efterlefnad af Hans Kongl. Maj:ts Nådige Förordningar om en och annan Yppighets och Öfweflödighets afskaffande. Stockholms rådhus, 7 decembris 1739. Återupplivande av 1731 års överflödsförordningar sedan hattpartiet 1738 kommit till makten. Patriotiskt nit "ingen skall få kläda sig med annat än vad som här hemma tillverkas. Allt till förmån för manufakturverken. 1743 förnyades ansträngningarna.
 63. [von Höpken, Anders Johan], TAL Om YPPIGHETS NYTTA. Hållit för KONGL. SWENSKA VETENSKAPS ACADEMIEN, År 1740 Af A:J:v.H. 20 s. Stockholm 1741.
  von Höpken tillhörde hattpartiet och var för: revanch mot ryssland, expansion och frihandel.
 64. PUBLICATION Angående The Kläders Stämplande, som af de ännu til Införsel tillåtlige utrikes Wäfnader, antingen redan är giorde, eller innom den 18. April innewarande År, giöras kunna. Gifwen Stockholm 16/1 1742. 4 s. 4:o. Kungliga Tryckeriet.
  Folk skall komma och få sina kläder registrerade och stämplade med staden vapen mot klädernas konfiskation och 1000 dal smt i böter. (Arkenholtz, 1738: en arbetare kan leva och föda sig ett år på 200 dal kpmt.)
 65. Kongl. Maj:ts Nådige Påbud om wärkställandet af then 2 parag. i Förordningen af then 21/5 1739. angående bruk och nyttjandet af the i Riket warande utrikes Kläden och Tyger. Stockholm 26/2 1742. 8 s. 4:o. Uttrycker en förhoppning om att förbudet mot bruket av utländska tyger skall skänka välstånd åt landet, men verkar inte övertygade.
 66. Kongl. Maj:ts Nådige Kungiörelse att de handlande i Riket få frihet att föryttra och försälja de nu förtiden hos dem befintlige och med behörig stämpel försedde utrikes Kramvaror, de utrikes brokota Sidentyger undantagne. Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren then 8 octobris 1742. 4 s. 4:o.
  Utländska stämplade tyger och kläder utom mönstrat siden, får nu räknas som svenska.
 67. Förteckning på de Utrikes Kramwahror såsom til införsel tillåtne, hwilka the Kram-handlande komma i theras Bodar eller eljest at försälja. Stockholm den 21. Julii 1742, 1 sida.
  Siden-Bast och Solfjädrar som kostar under 2 R:daler mm blir nu tillåtna att införa.
 68. Kongl. Maj:ts Allmänne Nådige Förbud, angående Siöfarit manskaps begifwande utom Riket. Stockholm 22/10 1742. 4 s. Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, hos Directeuren Pet. Momma. .
  Vid första öppet vatten behövs båtsmän till örlogsflottan.
 69. PUBLICATION, Angående 5:te paragrafens i akttagande ... Lärogossars antagande af Coopvaerdy Skeppare, på samma sätt som i Engeland brukeligt är... Stockholm af Kongl. Slotts Cancelliet then 26 Januarii 1744. 4 s.
 70. [Salander, Erik] Then Höga WÄXEL-COURSEN På Stockholms Börs, 8 s. Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Stockholm 1744. Intressant nationalekonomisk tidsbild.
 71. König, Christian. Lärdomsöfning, Andra Tomen, Angående Lagfarenheten... Stockholm, Uplagd på Lars Salvii egen kostnad 1745. Behandlar på sid 226-230, Kap XIII. Bodmeri. Kap XIV. Om sjökast eller Haveri (sjökast är, att man kastar i sjön last som hotar skeppets säkerhet.)
 72. PUBLICATION, Angående huru vida utrikes Brokote tyger få nyttjas till Fruentimmers skor. 4 s. Stockholm 8/10 1745. Om användning av utrikes tillverkat siden mm.
 73. Kongl. Maj:ts Förbud Emot Stämplade Utrikes Ylletygers eller Klädens förpassande til Marknader / eller Städerne emellan. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 18 Novembr. 1745.
 74. König, Christian. Lärdomsöfning Fjerde Tomen, Angående Lagfarenheten I Politie-mål... Stockholm, Tryckt hos Lars Salvii På dess egen kostnad 1746.
  Behandlar på sid 144-166, Kap III. Om Mynt, Wexel, Credit och Banco-wäsendet.
 75. Kongl. Maj:ts Förnyade Förordning Emot En och annan Yppighet. Stockholm 20/1 1746, (20) s. .
  Påbudet av den 26/6 1735 om två typer av rockar för män, fastslås. Kvinnokläderna regleras till Manteau och Robe enligt förordningen av den 8/10 1731, skrivelsen av den 20/1 1732 samt resolutionen av den 15/3 1732. Allmogekläder får dispens enligt resolution av den 17/12 1734. Barn under 13 får ej bära kläder av nytt siden. Hovdräkten stadgas till svart, så snart de inrikes sidenmanufakturerna förmår leverera erfordereliga kvantiteter "hwarigenom en märkelig besparing winnas kan". Spetsar och uddars bredd regleras till max en tum "hwaraf sex räknas på ett swenskt qwarter". Manchetter och bröstkrus förbjuds. Införselförbud på nipper och all utländsk grannlåt och så kallat Galanterie såsom snus- och svampdosor, etuier, käppkryckor, krokar och knappar. Fortsatt förbud mot bruk av guld och silver på kläder, wagnar, slädar och sletyg enl. förordn. av den 3/6 1720 och resol. av d. 11/3 1724. Förbud mot tofsar, fransar, band, snören etc. Av böterna tillfaller hälften vardera angivaren och stadens eller socknens fattiga.
 76. Kungl. Maj:ts Nådige Privilegium för handelsmännen Claes Grill, Joachim Schultz, Jean H. Lefebure och Herman Petersen, til en handels inrättande på Madera och Canarieöarne. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 5 martii 1746. Sthlm u å. Lit 4:o. 8 s.
 77. König, Christian. Lärdomsöfning, Femte Tomen, Angående Utländska Magters Handel. Stockholm, Tryckt hos Lars Salvius, på dess egen kostnad, u å (1747). .
  Behandlar i första delen handeln på Levanten; andra delen handeln i Portugal, Spanien och Holland; tredje delen Franska, Engelska, Ryska, Danska handeln. Handel med Kina och förekommande Ostindiska kompanier behandlas.
 78. König, Christian. Lärdomsöfning Sjätte Tomen. Kap VIII, s. 210 ff. Stockholm 1747. STK anger felaktigt 1745.
  Ur Christiernin (19.), Upsala 1768: "Lagman König förvarar denna handelen."
 79. Förbud Emot Skiutande på Coopvaerdiefartyg wid the så kallade Gastreringar på strömmen. Stockholm den 14/6 1747. 4 s.
  Sex Dal s:mt böter per skott. Undantaget skott för staden och på utgående.
 80. Kongl. Maj:ts Förnyade öpne Privilegium Angående Fartens och Handelns fortsättiande på Ost-Indien. Gifwit ... 17 juni 1746. Liten 4:o. Stockholm, 24 s. Kungliga tryckeriet Pet. Momma
 81. Samma på franska: Octroi renouvellé..., Pierre Momma.
 82. Samma på tyska: Ihro Königl. Majestät erneuertes offenes Privilegium, Die Fortsetzung der Fahrt und des Handels nach Ost-Indien betreffend. Gegeben im Rath den 17 Junii Anno 1746, Pet. Momma. Lit 4:o. Stockholm. 28 s. Pet. Momma.
  Den tyska upplagan ej hos Aberstén.
 83. Kungl. Maj:ts ytterligare Nådige Förordning och TAXA hwarefter wisse utrikes ifrån inkommande waror härefter komma at erlägga Consumtions-Avgiften. Stockholm ... 7/4 1747. Pet. Momma. (24) s.
  kanna Arach 1,16 Dal S:mt. Avgifter på allehanda band tas upp trots förbudet av den 20/1 1746, 1 aln ofärgat Cattun eller Ost-Indiska Ginees, 2 öre s:mt. 1 aln Ost-Indisk damast, 3 öre s:mt. Porcelaine, äkta och oäkta, 20 procent. 1 skålpund The, 20 procent.
 84. TAXA, varefter, ifrån den 1 September 1747, the på thenne Förteckning upförde utrikes ifrån Inkommande Waror komma att betala avgift til Manufacturfonden. Stockholm. 20 s. Pet. Momma.
  Cattuner, vita, eller Ostindiske Guinées för Cattuns-tryckerierne, 1 aln, 1 öre s:mt. Siden, Silke 1 Skålp. 4 Öre S:mt. Sidenbast 1 skålp. 3 Dal s:mt. Porslin omnämns ej.
 85. Linné, Carl von, Carl Linnæi Wästgöta-Resa, På Riksens Högloflige Ständers Befallning Förrättad år 1746. Med anmärkningar uti Oeconomien, Naturkunnigheten, Antiquiteter,... Stockholm, Uplagd på Lars Salvii Kostnad. 1747. Även nytryck 1928.
  Linné redovisar här vid sitt Göteborgs-besök en negativ inställning till ostindiehandeln trots att "här är mycken roullance, så att inbyggarna må wäl, och äga sköna samt vackert meublerade hus".
 86. Kongl. Maj:ts Förnyade Nådige PRIVILEGIUM För Levantinske Compagniet. Gifwet Stockholm i Råd-Cammaren then 15 Januarii 1748. Pet. Momma. Stockholm u å. 4 s. .
 87. Kongl. Maj:ts nådige REGLEMENTE hwarefter Coopvaerdi-Skeppare och Skeppsfolk hafwa sig att rätta. Gifwet Stockholm i Råd-Cammaren then 30 Martii 1748. Pet Momma. Stockholm u å. (36 s.) .
 88. Svenosius, Bengt, DE PRAEROGATIVIS IMAGINARIIS LITERARUM CHINENSIUM. (Diss., praeses Sven Bring (adlad Lagerbring).). Londini Gothorum (Lund), Typis Caroli Gustavi Berling, 1748. 4:o. 24 s.
  Skriven av Svenosiuis som i egenskap av fartygspräst på Svenska Ostiniefararen "Kalmar" kom att göra två resor till Kanton. Han ger mycket information om det kinesiska språket och återger ett antal tecken. Han reagerar mot den överdrivna uppskattningen av Kinesisk vetenskap i Europa och är även oförmögen att förstå att den kinesiska moralfilosofin som så uppskattas av Jesuiterna skulle vara överlägsen europeernas.
 89. Reinius, Israel. Anmärkningar Samlade Under En Resa til China, Och med Wederbörandes Tilstädielse, Under Professorens i Naturkunnigheten, och Kungl. Vet. Acad. Ledamots Herr Carl Fridric Mennanders Inseende, Som et Academiskt Prof, Framgifne i Åbo den 12 Decembr. 1749. Diss. Joh. Kämpe, Åbo 1749.
  Irsael Reinius och hans bror reste till Kina med Cronprintzen Adolph Friedrich 1746-48. Anteckningarna som förs under resans båda riktningar är mycket utförliga och förefaller i delar vara kopior från äldre dokument. Ovanstående Anmärkningar ... är ett utdrag ur deras dagbok, som i sin helhet inte kom att publiceras förrän i Helsingfors 1939, under titeln "Journal hållen på resan till Canton 1745-1748". Utgiven av Birgit Lunelund. Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLXXIII. Ett förnämligt arbete.
 90. Grill, Claes. Tal om sjöfartens nytta och förmån för riket, I Synnerhet då han drifves med hembygde och utur egne Hamnar utrustade Skepp; Hållit för Kongl. Vetenskaps Academien av Claes Grill, Handelsman i Stockholm, Då dess Præsidium aflades den 4 febr. 1749. Stockholm. 20 s.
 91. Clason, Johan. TAL, om SVERIGES HANDELS OMSKIFTEN, Hållet för Kongl. Svenska Vetenskaps Academien, D. 27 Julii, år 1751. Af Johan Clason, då han lade af sit derstädes förda praesidium, med Svar, ... af dess secreterare Pehr Wargentin. Stockholm. 72 s. .
  Föredrag översikt av svensk handelshistoria. Svenska Ostindiska Kompaniet omnämns på sid 64, men avhandlas ej.
 92. [Melon, J. F.] Et politiskt försök om handel. Öfwers. (af D. Lundmark.) Stockholm 1751. 248 s. (BB300,3950)
 93. von Ungern Stenberg, Friherre Matthias Alexander. TANKAR Om SVERIGES HANDEL OCH ALLMÄNNA HUSHÅLLNING, FÖRESTÄLLDA I ETT TAL FÖR KONGL. VETENSK. ACADEMIEN, Den 25 Januari 1752. Stockholm, Lars Salvius, u.å. Tal om bytesfördelarna vid handel och nyttan av att hålla nere yppighet och överflöd hos hantverkare, för att det drar upp exportpriserna. För frihandel och uppodling av jorden. Ostindisk handel nämns ej direkt.
 94. Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse uppå Directionens af Ost-Indiske Compagniet Avertissement, angående thenne handelens inrättande med en ständig Fonds. Gifwen Stockholm i Rådkammaren then 21 Maji 1753. 4:o. Stockholm u å. (8) s. (GSM) Den 10/5 1753 begär direktionen Kungl. Maj:ts stadfästelse av ett bilagt förslag till en teckningsinbjudan innebäraande en fast fond. Se även 1762.
 95. The Present State of Europe ... views Of its Several Powers. Tredje upplagan. VII+517 s. London MDCCLII (1752). Ekonomisk "nutidshistoria", denna bok fanns i Superkargören Christian Thams bibliotek. Kap. 4, s. 42-66, handlar om Sverige.
 96. Berch, Anders. Afhandling om wäxelkontractet. I. (a. u.). Respondent I. J. Hellmansson. Ups. (1754). 34 s.
 97. Linné, Carl von, ... CHINENSIA LAGERSTRÖMIANA. (Diss., resp. J. L. Odhelius.) Holmiae 1754. 4:O. Tack vare Greve Carl Gustaf Tessin och Magnus Lagerström blev det möjligt för en naturvetare att följa med Ostindiska Kompaniets fartyg till Kina. Detta beslut möjliggjorde de upptäckter som kom att göras av bl.a. Pehr Osbeck (1723-1805), Christopher Tärnström (1703-46) och Olof Torén (d. 1753). Bl. a. gjordes viktiga anskaffningar till Uppsala Universitet.
 98. Kongl. Maj:ts nådige Förklaring, öfwer thess then 19 sistledne Februari utfärdade förbud försäljning i riket ifrån början af år 1755. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 8 April 1754. 4 s. (25459 GSM)
 99. Kryger, Th. Åminnelse-tal öfver handels-borgmästaren Th Plomgren. 1754. Lit 8:o, 28 s. (VA).
  P var en av "huvudparticipanterna" vid Ost-Indiska Compagniet under 2:a oktrojen.
 100. Berch, Anders. Afhandling om Bodmeri. (Respondent E. J. Sondell.) Uppsala 1755. 4to. 22 s. (uooå)
 101. Kongl. Maj:ts nådige Kundgörelse, angående Förbud emot Ost-Indiske Sidentygers införsel och försäljande här i Riket, ifrån 1755 års början. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 19 Februari 1754. 4 s. (25458 GSM)
 102. Berch, Anders, HANDELSCOMPAGNIER, TILL INRÄTTNING Och NATUR BESKREFNE; Resp. Bengt von Schening. Den 22 december 1756, Upsala (1756). Lit. 4:0. 32 s. .
  Bl a Ostind. komp. Bl a bemöts den 1738 utgivna "Närmare undersökning ... i avseende till Sverige"
 103. Wälmente Tankar om Ost-Indiske Sidentygernas Nyttjande i Riket. 26 s. Stockholm 1756 (GSM).
 104. Hauswolff, Carl Friedrich, Theorien Af Navigation, Eller Styrmans-Konsten, Utmärkt Genom de första och lättaste Grunder af Mathematiquen, jämte nödige Regler, Figurer och Tabeller, hwilka uti Practiquen brukelige äro. Stockholm 1756.
 105. Ekeberg, C. G., Underrättelse om Tutanego//Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar för år 1756, vol. XVII, s. 316-317. Stockholm 1756
 106. [Ekeberg, Carl Gustaf] Kort berättelse om den chinesiska Landthushåldningen. Af C.G.E.B. Stockholm 1757.
 107. Minnesdikt över Colin Campbell, Im[manuel] Smitt. Göteborg 1757. 1 sida. .
  Avled i Göteborg vid 71 års ålder den 9 Maji 1757. 1:a och 2:a upplaga samma år.
 108. Orrelius, Magnus. Swenskt köpmans- och materiallexicon, innehållande beskrifning på alla handelswaror til deras hemort, beskaffenhet, tilwerkning, brukbarhet och försäljning... Stockholm 1757.
 109. Öfver Hof-Intendenten Baron Hårlemans bref till Herr Grefven och Praesidenten m.m. C. G. Piper. Stockholm 1751.
  Denna referens ur Christiernin (20.), Upsala 1768: "har sid 138 ff. uptagit, och med sin vanliga styrka vederlagt de inkast, som göras emot den Ost-Indiska handelen."
 110. Bring, Professor, Disputation de Commerciis Longinquis, Lund 1752. Resp. M. Matthias Keventer.
  Denna referens ur Christiernin (21.), Upsala 1768: Sednare delen av en disputation. Paragraf XV, s 30 ff. försvar av den Ost-Indiska handelen.
 111. Wälmente tankar om Ost-Indiska Sidentygernas nyttjande i Riket, Stockholm 1756. 26 s. 8:vo.
  Denna referens ur Christiernin (22.), Upsala 1768:
  "påstå denna handelens inskränkning".
 112. Osbeck, Per. Dagbok öfwer en Ostindisk resa åren 1750, 1751, 1752. Stockholm, Lor. Ludv. Grefing, 1757. 8:o.
 113. Osbeck, Per. Reise nach Ostindien und China, Rostock 1765.
 114. Osbeck, Peter. A Voyage to China and the East Indies... translated from the German by John Reinhold Forster..., 2 vols., 8:o, London, Benjamin White 1771. (HST27)
  Första upplagan av Osbecks och Toréns resa till Kina 1750-52. Med ett förord (s. 312) av Carl von Linné till Toréns reseberättelse som föreligger som en serie brev till Linné.
 115. Torén, Olof. En Ostindisk Resa til Suratte, China &c. från 1750 April 1. til 1752 Jun. 26. Förrättatd af Olof Torén, Skepps-Predikant wid Ostindiska Companiet, Uti Bref översänd Til Archiat. Linnaeus. Stockholm 1757. Utkom i två tyska översättningar, 1765 och 1772, två engelska, A voyage to Suratte by Olof Toreen, 1771 och 1776, och en fransk, Voyage de Mons. Olof Torée, Milano 1771. Senare återutgiven som Torén, Olof, En ostindisk resa//Tidens Svenska Klassiker. Red S. Ahlström. 162 s. Stockholm 1961, med förord och diverse förklaringar.
 116. Chambers, William, Designs of Chinese Buildings, Dresses, Machines and Utensils, London 1757.
  Supercargör, vistades i Kanton en tid. Designs of Chinese ... användes bl a av Jean Eric Rehn vid ritandet av Kina Slotts interiörer. Se även Baeckström, Arvid. Några notiser rörande William Chambers. Rig 1948 och Harris, John, Sir William Chambers. London 1970.
 117. Rousset, J., Recherche sur les Alliances et les Interets entre l France et la Suède, rèlativement aux circonstances prèsentes des Affaires de Nord & de l'Empire. (Supplement au tome XVIII de Recueil Historique d'actes, negociations, memoires et traitez.) A Amsterdam et A Leipzig, 1756 (MDCCLVI).
 118. Osbeck, Pehr. Anledningar til nyttig upmärksamhet under Chinesiska resor. Inträdestal i KVA den 25/2 1758. Stockholm, Lars Salvius, 1758. 22 s. .
  Ger råd om vad som kan göras av en naturvetare under en resa till Kina.
 119. Brelin, Johan. Beskrifning öfver en äfventyrlig resa til och ifrån Ost-Indien, Södra America, och en del av Europa åren 1755, 1756 och 1757. Upsala, Tryckt i Kongl. Acad. Tryckeriet, 1758. 8:o, 144 s. Reste den 5 jan 1755 till Kina med Prinsessan Sophia Albertina under kapten Carl Gustav Lehman. Blev 1756 frånseglad på ön Ascension och beskylldes för att ha deserterat. Även facsimil, Stockholm 1973.
 120. [Rosén, Lectoren Doct. Joh.] Götheborgska Magasinet 1759.
  Denna referens ur Christiernin (23.), Upsala 1768: "uti ... N. 8. sidan 67. och N:o 13. sid. 105. ff försvaras nyttan af vår Ost-Indiska handel, af ..."
 121. Marsy, Francois Marie de, NYA HISTORIEN, OM CHINESERNE, JAPONESERNA ... 1-2 (av 6). Stockholm, P. J. Nyströms Tryckeri, 1758-59. Första svenska utgåvan av del 1-2, som enbart handlar om Kina. Redan nästa år utkommer andra upplagan av del 1-2 och första upplagan av del 3-6, på Nyström & Stolpe, 1759-60, (1-5) och Lor. Ludv. Grefing, 1765: NYA HISTORIEN, OM CHINESERNE, JAPANERNE, INDIANERNE, PERSIANERNE, TURKARNA, RYSSARNA O.S.W. 1-6. Förkortad version av HISTORIE NODERNE DES CHINOIS, DES JAPONOIS ...
  Den enda pålitliga och objektiva källan till information om asiatiska civilisationer på svenska under en lång tid.
 122. Kryger, Johan Fredric, ÅMINELSE-TAL ÖFVER FRAMLEDNE ... DIRECTEUR VID OSTINDISKA COMPGNIET ... MAGNUS LAGERSTRÖM; Hållit på Stora Riddarehus-salen Den 20 febr 1760. KVA. Tryckt hos Lars Salvius. Stockholm 1760. Lit 8:o, 48 s. .
  Magnus Lagerström var Ost-Indiska Kompanietets sekreterare, flyttade till Göteborg år 1731 och var de första åren även bokhållare och kassör. Blev 1746 direktör. Bidrog i stor utsträckning till vetenskapens främjande genom Kompaniet. Tessin vid KVA utverkade rätten att med vart utgående skepp medsända en representant. Lagerström medverkade till att sådana dagböcker fördes på skeppen så att detta ej behövdes. Var den som tog emot rapporter och naturaliesamlingar för KVA.
 123. Harkens, H. Då välborne Herr GUSTAF THAM och Högädla Mamsel CHRISTINA MARIA GRILL sammanvigdes i Göteborg den 11 dec. 1761. 4 s. Tryckt hos Johan Georg Lange. Göteborg u å (1761). Glädjedikt, omslag + tre sidor.
 124. Paulin, B. Oeconomisk beskrifning på fabrikerne uti Götheborg. Praes. Cl. B. Trozelius. Lund 1761. Lit. 4:o. 48 s.
 125. Kongl. May:tz öpne privilegium angående fartens och handelns fortsättande på Ost-Indien, Gifwit Stockholm den 7 julii 1762. Liten 4:o. 28 s. Stockholm u å.
 126. Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse uppå Directionens af thet nya Ost-Indiska Compagniet avertissement, angående supscriptionernes emottagande och thenne handelens widare fortsättande med en ständig Fond ... 26 Julii 1762. 8:o. (8) s. Stockholm u å. .
  Den 10/5 1753 begär direktionen Kungl. Maj:ts stadfästelse av ett bilagt förslag till en teckningsinbjudan innebäraande en fast fond.
 127. Octroi accordé par le Roi pour la Continuation de la Navigation & du Commerce aux Indes-Orientales. Fait à Stockholm, au Senat, le 7 de juillet 1762. Lit 4:o. 20 pp. (Stockholm)
  Denna franska upplaga ej hos Aberstén. (GSM 25463)
 128. [Roukonen, David Davidsson] Oförgripliga tankar öfwer den Ost-Indiska handelens nytta uti Swea Rike. 4:to. Stockholm 1765.
 129. Lemström, H. Erindringer wid under riksdagen utkomna skrifter 1-16. 1765.
 130. Rosén, Johan. Tal hållet uti kronpr. Gustafs o. Sophia Magdalenas närvaro 15/10 1766 på Gymnasii Bibliotheket i Götheborg. Göteborg, Lange u. å. 32 s. Warmholtz 6668.
  Staden Göteborgs företräden framhålles.
 131. [Rosén, Johan], Wederläggning af Anmärkningar wid et tal, hållet på Götheborgske gymnasii bibliotheket 15/10 1766. Med bihang eller ungefärl. uträkning uppå Stockholm och Götheborgs utskeppning år 1766. Göteborg, Immanuel Smitt u.å. 32 s.
 132. Berch, A[nders]. Afhandling om nordiska folkets fordna sjöväsende, så väl till handel, som örlog. Stockholm 1766. 44 s. (VA).
 133. Vid directeurens af swenska ostindiska Kompaniets ANDERS PLOMGRENS GRAF, Stockholm den 7 junii 1766. 4 s.
  Griftedikt.
 134. Cargaison du navire le Chateau de Stockholm. capit. Charl. G. Ekeberg, parti pour compte de la Compagni suédoise, de Canton en Chine le 18 janvier 1767, & arrivé à Gothenbourg le 16 août de la même annèe; laquelle cargaison sera vendue le 21 sept. prochain en vente publique. 8:to, Gothenboiurg 1767. (GUB)
 135. Mörling, Johan Conrad. Kort relation om den fatale ost-indiske resan med skeppet Ulrica Eleonora, som år 1733 ifrån Göteborg afgick//Den Swenska fataburen, 1. Stockholm 1767 s. 156-160, 166-168. (A2021)
 136. Då välborna FRU ANNAMARGARETHA ALSTRÖMER FÖDD SAHLGREN SALIGEN AVSOMNADE den 10 martii, 1767. Immanuel Smitt, Göteborg u å (1767). .
  Griftedikt. Begravd i Gustavi Domkyrka.
 137. Då välborna FRU ANNAMARGARETHA ALSTRÖMER FÖDD SAHLGREN beledsagades till sit Hvilorum. Den 15 martii, 1767. Immanuel Smitt, Göteborg u å (1767). .
  Yttrande av en Des Anförvandt. Griftedikt.
 138. Då välborna Frun, FRU ANNAMARGARETA ALSTRÖMER FÖDD SAHLGREN beledsagades, af förnämt Folks medfölje, till sit Hwiloställe... den 15 martii, 1767, yttrades följande av C.H. Immanuel Smitt, Göteborg u å (1767). .
  Yttrande av C.H. Griftedikt.
 139. Då välborna FRU ANNAMARGARETA ALSTRÖMER FÖDD SAHLGREN HÖGTIDELIGEN JORDADES. Den 15 martii, 1767. Tryckt i Langiska Boktryckeriet, Göteborg u å (1767). .
  Griftedikt av Olof Rodehn.
 140. Då välborna Frun, FRU ANNAMARGARETA ALSTRÖMER FÖDD SAHLGREN JORDADES, I GÖTHEBORG, Den 15 martii 1767. Tryckt i Langiska Boktryckeriet, Göteborg u å (1767). .
  Griftedikt av B. Öhrwall.
 141. Imprimatur, Wallenstråle, M. G. Graf-skrift vid Anna Margareta Ahlströmer Född Sahlgrens död den 10 Martii 1767.
  Griftedikt
 142. Tankar Då Välborna Frun, Fru Anna Margareta Ahlströmer Född Sahlgrens jordades den 15 Martii 1767, Yttrade af en sörjande vän och Tjenare.Griftedikt
 143. Vandringsmän stån stilla då ett ädelt stoft... Fru Anna Margareta Ahlströmer Född Sahlgrens jordades den 15 Martii 1767, ritade av en späd och svag hand. 4 s. Tryckt hos Immanuel Smitt, Göteborg u. å. Griftedikt
 144. Molin, Joh., Då Välborna Fru Anna Margareta Ahlströmer Född Sahlgren, På des 21 ålders år Saligen Avled, den 10 Martii 1767, och den 15 därpåföljande jordades ... 4 s. Tryckt hos Immanuel Smitt, Göteborg u. å. Griftedikt .
 145. A La Mort de MADAME ANNE MARGUERRITE ALSTRÖMER, nee SAHLGREN, Gothenbourg, 4 s. chez Immanuel Smitt. Uå. (1767). Griftedikt på franska.
 146. Vid Välborna Fru Anna Margareta Ahlströmer Född Sahlgrens, Graf. 4 s. Tryckt hos Immanuel Smitt, Göteborg u. å.
 147. Notice, wie die, mit dem schwedischen Ost-indischen Compagniee zu Gothenburg ... 1769. von Canton in China angelangten Schiffe, Cron-Printz Gustaf ... angekommen ... Ladung ... bey der Auction eingesetzet und verkauffet wedeb soll. 4:to. Githenburg 1768.
 148. [Nordencrantz, Anders] Bekymmerslösa stunders menlösa och oväldiga tankar. Del 1, 3-5, del 2 utkom ej. 1767-1770. (Del 2, 1769 enl. STK). Följdskrifter (9 tryck enl STK) 1767-71
 149. Nordencrantz, Anders] Första Delen ... Tankar om Yppighet och Öfwerflöd, 139 sid, Tryckt hos Lorens Ludvig Grefing, Stockholm 1767, .
 150. [Nordencrantz, Anders] Anmärkningar Först Wid Hr Adjuncten och Doctoren Christiernins Föreläsningars Andra Del om Mynt och Wäxel-Cours Sedan..., 52 sid, Tryckt hos Lorens Ludvig Grefing, Stockholm 1767. .
 151. [Nordencrantz, Anders] Förklaring Öfer de Påminnelser, som, dels af Otydelighet i Skrifsättet, 26 sid, Tryckt hos Lorens Ludvig Grefing, Stockholm 1767. .
  Rörande del två finns i del tre en underrättelse om att del två utkommer senare och handlar om Plåtmyntens skadlighet och Finance-Werket 1625-1734.
 152. [Nordencrantz, Anders] Tredje Delen ... Tankar Om Sweiges Finance, Banque, Mynt och Wexelcours &c., 152 s. Tryckt hos Johan Georg Lange, Stockholm 1769. .
  Handlar bland annat om Wäxelkontoret König & Co samt paragraferna 5 och 6, om Ostindiska Kompaniet.
 153. [Nordencrantz, Anders] Fjerde Delen ... Tankar, Om Ost-Indiska handlen i gemen och Sweriges i Synnerhet, Samt om ... Coursens stegring 1761 och 1762 till 108 Mark, samt dess hastiga fall 1767 till 42 Mark. 135 s. Tryckt hos Carl Stolpe, Stockholm 1769. .
 154. [Nordencrantz, Anders] Femte Delen ... Tankar, Om än widare Wärkningar i Riket, Af henligheter, af Tysthets-Eder, af Banco-Lån ...och den nya Ost-Indiska Octroyen, ... Tryckt hos Lorens Ludvig Grefing, Stockholm 1767. .
 155. [Nordencrantz, Anders] Til Herr Författaren Af Undersökning om Gensvarets Grunder om 72 och 36 Cours. 20 s. Tryckt hos Peter Hesselberg, Stockholm 1769. .
  Titlarna växlar efter innehållet. Bihanget, 20 sidor, utkom senare och har tryckåret 1767. N. har skrivit allt även det som verkar vara kritik mot böckerna och författaren.
 156. Bref Ifrån Käjsaren i China CANG-HI Til ODEN Och hans Asar Om den Ost-Indiska Handelen och Sjöfarten: Gifwit i Månaden Thee-Copp, På Lust-Slottet TSCHANG-THUNYVEN, 4:to. Stockholm, Tryckt hos Carl Stolpe, år 1768.
  "Nyss, innan jag besteg Thronen, woro de största Europeiska handlande Nationer redan bragte under wårt wälde: Wi kalle det et wälde, at winna Balancen i Handelen, det är, at få rent och fint Silfwer för granna Tyger, bräckliga Käril och tort Gräs." (sid 2 aa).
 157. Kryger, J.F. Åminnelsetal över directeuren vid Ost-indiska compagniet Claes Grill. Sthlm 1768. 44 s. (VA).
 158. Chapman, Fredric Henric. Architectura navalis mercatoria, navum ... Holmiae (Stockholm) 1768.
 159. Carlskiöld, Carl, Kongl. Maj:ts nådige INSTRUKTION, Hwarefter wederbörande Officerare, så af Sjö-som Fält Artilleri, wid besigtningar och profskjutningar af Canoner och Mörsare, sig hafwa at i underdånighet rätta. 4 s. Stockholm then 14 martii 1768. Kungliga Tryckeriet uooå. .
  Utförliga anvisningar om hur nytillverkade kanoner och mörsare skall provskjutas och besiktigas,
 160. Christiernin, Doct. Pehr Niclas, Academiskt försök om Sveriges nytta af handelen och segelfarten på Ost-Indien ... den 16/11 1768. Diss. Resp. Hans Gust[av] Almgren. 4:o. 52 s. Tryckt hos Johan Edman, Upsala 1768. (A2014)
  Pehr Niclas Christiernin (1725-1799) formulerade kvantitetsteorin, sambandet mellan penningmängden och prisnivån, redan 1760, och långt mer sofistikerat än de samtida ekonomerna David Hume och Adam Smith. Han var t ex först med en teori om rörliga växelkurser som jämviktsskapande mekanism. Om hans skrifter publicerats på ett världsspråk hade den nationalekonomiska doktrinhistorien sett annorlunda ut. Christiernin byggde upp en rejäl förmögenhet men slutade sina dagar som förgrämd filosof och rättshaverist. Hans grälsjuka sanningslidelse urartade ibland till ren pajkastning och slutade i rätten. Hans kärleksliv var en katastrof, i klass med hans sociala. Hans föreläsning "angående den i Swea rike uppstigne vexel-coursen" blev hans enda viktiga arbete innan han helt övergick till att bekämpa Kants filosofiska tankar som då nådde Sverige. (Ekonomporträtt, SNS, 1990) Denna diss. av Almgren är i praktiken ett försvar av den Ost-Indiska handeln. En mängd samtida litteraturreferenser ges till såväl stridsskrifter (förtecknade ovan) som inlägg i samtida tidningar.
 161. Ekeberg, Carl Gustaf. TAL OM HAFVETS STRÖMMAR; Hållet för KVA... den 26 octob. 1768, af Carl Gustaf Ekeberg. Lit. 8:o, 24 s. KVA. Tryckt hos Lars Salvius, Stockholm 1768. .
  Föredrag inför Kungliga Vetenskapsakademien om vilken nytta och hinder havets strömmar tillfoga de sjöfarande. Bland anna redogörs för de viktigaste strömförhållandena på vägen till Kina. Även nämns "Skeppet Drottningen af Sverige som till mars måste uppehålla sig vid ön Aynam".
 162. Ekeberg, C. G., Précis Historique de l'Economie rurale des Chinois
 163. Berch, Christer. I.J.N. Afhandling om nederlagsrätt i Sverige, Grundad i Kongl. Stadgar och Förordningar: Med Det Vidtlagfarne Jurid. Facult. i Upsala Gillande, Till Offentlig pröfning framgifven och försvarad af... d. 1. Octob. 1772. 32 s. Johan Edman, Kongl. Acad. Boktr, u.å. .
  Nämner att judar får besöka Ostindiska Kompaniets auktioner i Göteborg och att utlänningar får taga del i Ostindiske handeln. Ger livlig bild av Sveriges utrikeshandel och vilka avtal, stadgar ochförordningar som reglerar detta. Ostindiska kompaniet behandlas ej.
 164. Pro-Memoria! Ang. Sikla och Götheborgs Cattuns-tryckerie. Stockholm 1772. Lit 4:o. 2 s.
 165. Grill, Johan Abraham. Berättelse om chinesernas sätt att eftergöra äkta perlor. VAH 33, 1772.
 166. Grill, Johan Abraham. Berättelse om kien, ett nativt alkali minerale, från China. (VAH 33, 1772, Kjellberg anger ibid.)
 167. Brandt, J. A. Afhandling i svenska sjö-lagfarenheten om sjörättssaker. Resp. J. F. Granschoug. Ups. (1772). 36 s.
 168. Grill, Johan Abraham. Inträdestal, om orsakerna hvarföre Chinas natural-historia är så litet bekant, hållet för Kongl. Vetenskaps academien (KVA), den 29 september 1773.
 169. Torén, Olof. Voyage de Mons. Olof Torée, Milano 1771. 92 s.
  Från svenska av M. Dominique de Blackford.
 170. Ekeberg, C. G., Précis Historique de l'Economie rurale des Chinois. (Présente à l'Acadèmie Royale des Sciences de Suède l'an 1764.) A Milan, 1771. Översatt av D[ominique] de Blackford.
 171. Ekeberg, Carl Gustaf. Capitaine Carl Gustaf Ekebergs Ostindiska Resa, åren 1770 och 1771. Beskrefven uti Bref till Kongl. Svenska Vet. Academiens Secreterare. Stockholm 1773.
  Beskriver resan med skeppet "Prints Gustaf", till Kina. STK anger i sin litteraturförteckning år 1778 i st f 1773. Även facsimil, Stockholm 1970.
 172. Grill, Johan Abraham. Tal om silfvers årliga förande till China, huruvida det är för Europa nyttigt eller skadeligt; hållet för KVA vid præsidii nedläggande den 26 octob. 1774.
 173. Norberg, A., Åminnelsetal över Claes Grill i Utile Dulci, 1774.
 174. Grill, Johan Abraham. Berättelse om en sorts malm av tutanego, som är en naturlig flos zinci, ifrån China. VAH 36, 1775.
 175. af Chapman, Fredrich Hindr., Tractat om skeppsbyggeriet, tillika med förklaring och bevis öfver Architectura navalis mercatoria &c. Stockholm 1775.
 176. Stiernman, A. A. von, Samling utaf kongl. bref. stadgar och förordningar ang. Sveriges rikes commerce, politie och oeconomie, Stockholm 1747-1775. (1775? Kjellberg e å)
 177. Ekeberg, Carl Gustaf. Anmärkningar och beskrifning öfver Banca-Sundet uti Ost-Indien, Stockholm 1776. KVA aprilis-Junius 1776.
  Ekeberg berör Banca-sundet även i sitt Tal om Havets Strömmar, KVA, Stockholm 1768.
 178. [Noredenskiöld, Ulrik] Afhandling om nyttan för Sverige af handel och nybyggen i Indierna och på Africa. 8:to, Stockholm 1776.
 179. Jöransson, Christian, Ludvig. Tabeller, som föreställa förhållandet emellan Sveriges och andra länder Mynt, Vigt och Mått. Stockholm 1777.
 180. Liliestråle, J. W. Åminnelsetal över directeuren af Ost-indiska compagniet Nicol. Sahlgren. 1777. Lit 8:o, 62 s. (KVA).
 181. Val-Pyrau, Mr. l'Abbé du, Eloge de Nicolas Sahlgren, Commandeur de l'ordre de Wasa et Directeur de la Compagnie des Indes & c. (Aux Dèpens de l'Auteru). (1777).
 182. Inrikes Tidningar
  N:o 51, 53, 54, 56-59. Stockholm 1777.
  Beskriver lotterna som den med Svenska Ostindiska Kompaniets Skepp Adolph Fredric hemkomne ladning kommer at försäljas i på offentlig auktion den 15 september 1777 och följande dagar. N:o 59 beskriver bords- och theservicernas utseende och storlekar.
 183. Fischerström, Johan, Nya svenska oeconomiska dictionären, 4 bd, 1779-1792.
 184. Chapman, F. de. Traité de la construction des vaisseaux. Paris 1799.
 185. Reinius, Israel. Yxinkertaiset Kysymyxet Juopumisesta, 1755. Uuden Wuoden päiwänä aamulla mieleen tulleet, Ja Omantunnon Ylösherättämisexi ylöskirjoitetut. Turusa 1780.
  Reinius arbeten är tillgängliga på svenska genom den i Helsingfors publicerade Journal hållen på resan till Canton 1745-1748. Utgiven av Birgit Lunelund. Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLXXIII. Helsingfors 1939.
 186. [Oelreich, N. von] En resa till Afrika och Ost-Indien. Eller Berättelse om åtskilligt som blifwit i akttagit, hos Hottentotter, uti flera delar af Ost-Indien, och på Japan. Stockholm 1764. 92 s.
  Auktor avreste den 8 maj 1729 från Amsterdam ombord på Holländska Ostindiefararen Commercien.
 187. Greggelund, J., Kort utdrag af Ostindiske Journalen, som fördes under resan med skeppet Prins Karl och Capitainen Herr Johan Rundsten Åren 1763 och 64, i vers författad af Jonas Greggelund, som samma resa war förhyrd för matros, med omrörde skepp och Capitain. Tryckt i Götheborg u å.
 188. Chierlin, Lars And, Sjömäns daglige assistent, eller anvisning uti de nödvändigaste stycken af navigatiomns wetenskapen. Stockholm, Ad. E. Holmerus 1777. Liten 4:o. Graverat titelblad + 8 + 168 + 178 s.
 189. Fabricius, Johann Christian, från ett besök i Göteborg år 1779:
  "Allt var liv och rörelse dessa dagar. Två kinafarare hade just kommit hem, och det fanns knappt en familj som inte återfått en anfövant eller vän..." Övriga uppgifter saknas. En senare resenär, Arndt, anges också ha skildrat ostindiefararnas glädjefester.//Västsvensk Restaurantkrönika, Claes Krantz, Göteborg 1952.
 190. Stockholms Posten, No 40, Lördagen d. 17 Februari 1781. Den 2 februari 1781 avgick Ostindiskas Kompaniets skepp Gustaf III och Sophia Magdalena till Canton sedan de öfwer en månad legat segelfärdiga på Rivöfjorden, p g a is och motvind.
 191. Stockholms Posten, No 151, Torsdagen d. 5 Julii 1781, .
  Den 23 Junii anlände Ostindiskas Kompaniets skepp Kron-Prins Gustaf. Från Guvernören på Kap medföres en randig häst som present till direktionen. En fullastad dansk ostindiefarare som var första resan ute lär ha brunnit upp på Wampoes redd, ett annat på Köpenhamns redd förledit år då det låg färdigt för Kina.
 192. Stockholms Posten, No 266, Lördagen d. 17 November 1781, .
  Förteckning på officianterne på 1781 års Ostindiska Compagniets Expedition, på Skeppen Terra Nova, Lovisa Ulrica och Prins Gustaf.
 193. Wallenberg, Jacob. Min son på Galejan, Eller En Ost-Indisk Resa Innehållande Allehanda Bläckhornskram Samlade på Skeppet Finland, Som Afseglade ifrån Giötheborg i Decem. 1769, och återkom dersammastädes i Jun. 1771. Stockholm 1781. Del 1, 138 sid, del 2, 120 s. [Wallenberg] Strödda anmärkningar under en utländsk resa (till diverse europeiska orter, Stockholm 1781, 80 s. (JEN Bernströms upplaga C).
  Har utkommit i ett flertal upplagor med smärre skillnader inbördes. Bl a föreligger första upplagan (1781) i tre olika versioner varav en kan ha utkommit senare än tryckortens årtal ger vid handen, (Bernström, 1941). W prästvigdes 1769 inför sin första Ost-Indiska resa under Kapten C. G. Ekeberg. W blev 32 år gammal. Dagboken utkom postumt genom W:s brors försorg.
 194. Kongl. Maj:ts öpne PRIVILEGIUM, angående Fartens och Handelens Fortsättande på Ost-Indien; Gifwit Stockholms Slott then 2 Maji 1782. 24 s. 4:o. Stockholm u å. .
 195. Även på franska: Octroi ... (A2024i).
 196. TAXA, hvarefter afgiften till Kongl. Maj:t och Kronan uppå de Waror, som ifrån Ost-Indien Med Swenska Skepp inkomma Och uti Riket få Qwarbliwa, Beräknas och Erlägges; Gifwen Gripsholms Slott den 6 Junii 1782. Liten 4:o. Stockholm. 8 s.
  Den s.k. Gripsholmsservicen är från 1776.
 197. Sandels, Samuel, TAL om förhållandet af Varors in- och utförsel til och ifrån Sverige i Särskilda Tid-hvarv, Hållei i Kongl Majts Höga Närvaro ... Den 24 April 1782. KVA. Tryckt hos Johan Georg Lange, Stockholm 1782. Svensk Handelshistoria. Svenska Ostindiska Kompaniet omnämns på sid 74 men behandlas ej i sig. Överflödsförordningar och sedelutgivning.
 198. Faxe, Arvid, Afhandling om Hushålningen til sjöss i afseende på hälsans bevarande, Carlscrona 1782.
 199. Samling af Götheborgs stads privilegier med därtill hörande handlingar från 1683 till närvarande tid. Tryckt hos Samuel Nordberg, Göteborg 1783. Liten 4:o. 418 sidor och 1 stor tabell. .
  En utmärkt källa rörande offentliga beslut i staden Göteborg. Klagomål på Ostindiska Kompaniets rätt att anlita andra hantverkare än de som verka i Göteborg, sid 213. Procent till Staden av Ost-Indiska Retour-skepp, 2 D:r af Lästen, sid 215. Av dessa handlingar belyses Compagnioets självständiga ställning gentemot staden Götheborg.
 200. Sparrman, Andreas, Resa till Goda-Hopps-udden ... åren 1772-1776, u å (1783)
 201. Kungörelse Om Nya Täflingsämnen Til De Af Framledne Directeuren wid Ostindiska Compagniet samt Commendeuren af Kongl. Wasa-Orden, Herr Nicol. Sahlgren, Stiftade Premier, 4 s. Stockholm 1785.
  Premier til Lanthushållningens uppmuntran instiftade premier. Man drar in belöningen för älgtämjning och betonar värdet av finnandet av takskifferbrott. Nytt ämne: 100 riksdaler ur Sahlgrenska fonden till den som kommer på något man kan göra med trangrums. Den som vill ha Trangrums för att analysera, kan få så mycket han vill, mot transportkostnad.
 202. Förteckning på officianterna vid 1786 års ostindiska compagniets expedition. 8:to. Göteborg uå. (GUB)
 203. Sparrman, André, Voyage au Cap de Bonne-Esperance, et autor du monde avec le capitaine Cook, et principalement dans les pays des Hottentots et des Caffres. 3 vol. Översatt av M. Le Tourneur). Paris 1787.
 204. Thunberg, Carl Peter. Resa uti Europa, Africa, Asia, förättad åren 1770-79. Uppsala 1788-93.
 205. Catteau, W., Tableau Gènérale de la Suède. 2 vol. Lausanne, 1790.
 206. Berättelse om ostindiska handelsskeppet Halsewells förolyckande under cap. P. Pierces befäl 6/1 1786 på kusten af Dorsetshire. Öfversättn. Götheborg 1790. 96 s.
 207. Sparrman, Andreas, ÅMINNELSE-TAL Öfver Framledne Capitainen vid Kongl. Amiralitetet ... Herr CARL GUST. EKEBERG, Hållit ... Den 1 December 1790. 44 s. Tryckt hos Johan A Carlbohm, Stockholm 1791. .
 208. Röding. J. H., Allgemeines Wörterbuch der Marine. T. 1-4. Hamburg & Leipzig 1794-1798. - Nytryck i serien "Monumenta Nautica Historica Selecta", 1 (Amsterdam 1969).
 209. Sahlgrenska sjukhuset. - Fortsättning af handlingar rörande Sahlgrenska sjukhuset i Götheborg. Göteborg 1792. Lit 4:o. 104 s.
 210. Dubb, Pehr. Åminnelsetal öfver ... Clas Alströmer, Upläst i K. Vet. Acad. den 1 Junii 1796, och författad af Pehr Dubb. Hft. 95 s.
  A. medföljde 1760 Ostindiefararen Sophia Albertina som passagerare till Cadiz. Gifte sig 1771 med Fru Sara Sahlgren och assiosierades i handelshuset Niclas Sahlgren & Alströmer. Skriften innefattar Bihang rörande A:s sjukdom och obduction. Utförlig redogörelse för Sahlgrenska donationens första utveckling. Samt mycket om naturalhistoria.
 211. Pettersson, Dan[iel], Tal ... af commercerådet Dan. P., då han nedlade des des commerce- o. pol.-borgmästareembete. Göteborg 1796. 24 s. Var handels- o politieborgmästare i Göteborg 1765-1796 och föreslog 1776 instiftandet av ett sjukhus som den bästa användningen av den Sahlgrenska donationen, se bl a Granberg, Det forna Göteborg sid 24-30.
 212. Röding, J. H., Allgemeines Wörterbuch der Marine in allen Europaeischen Seesprachen nebst vollstaendigen Erklarungen. Vol 4. Hamburg - Leipzig 1794-1798. Det här var inte den första boken i detta som man kan tycka starkt specialiserade område. Redan 1644 utkom Manwayrings The Seamans Dictionary (faksimil Menston 1972) och från 1736 finns Dictionnaire de la Marine ... (ovan) som kanske närmast är avsedd för skeppsbyggnad men även navigation. Därutöver finns en mängd lexika för mått, mynt och handeltermer. Jag hänvisar här till Koninckx (Kortrijk, 1980) som närmare behandlat dessa.
 213. Kungörelse ang. tullens nedsättande å hwita bomulls-lärfter, som från Ost-Indien och Bengalen ankomma. 9/7 1798. Lit 4:o. (4) s.
 214. Kungl Maj:ts TAXA hwarefter Stora Sjö-Tullen uppå alla inkommande Waror Beräknas och Erläggas. Stockholm 17 april 1799. 90 s.
 215. Taxa, hvarefter afgiften till Kongl. Maj:t och Kronan uppå de waror, som ifrån Ost-Indien med swenska skepp inkomma och uti riket få qwarbliwa, beräknas och erlägges ... 17 April 1799. 4:o. Stockholm. (6) s.
 216. Reglemente för dykeri- och bergningscompagniet. 22/12 1802. (24) pp.
 217. Kongl. Maj:ts öpne nådiga privilegium til befrämjande af Swenska handelsfarten på Ost-Indien; Gifwit högqwarteret Ratzeburg den 3 Marti 1806. 4:o. 16 s. Kongl. Tryckeriet, Stockholm 1806.
 218. Bolagsreglor för invärtes styrelsen och förvaltningen af det, genom Kongl. Maj:ts nådiga Privilegium af den 3 Martii 1806, på 15 års tid Octroyerade Ost-Indiska Handels-Compagnie, vid Delägarnas ..., Tryckt hos Carl Delén, 8:to. 13 s. Stockholm 1806.
 219. Handels Tidning nr 45 den 6/6 1806 och nr 46 den 10/6 1806, Tryck hos C. F. Marquard, Stockholm, 4 s. Om Utländska Handeln på China år 1804 del 1 o 2. Handelsstatistik, Canton import/export bl a opiumets betydelse.
 220. Kungl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Kungörelse, Angående Wiss dimension på Utländske Porcellains-Terriner, som få til Riket införas. 4 s. Kungliga Tryckeriet. Stockholm 1806.
  Man har tydligen smugglat in förbjudna socker- och såsskålar från England under namn av terriner. Nu instiftas att en terrin skall rymma minst ett stop eller en halv kanna om den skall få införas och förtullas.
 221. Peuchet, J. Undersökning om handels historiens märkeligaste epoker. Övers. af P.J Spongberg. 1807. 226 s. (BB4049)
  Om handeln med Indien. Medtages här tills innehållet närmare undersökts.
 222. Handlingar som wisa hwad uppehåll, skada och förlust beredes sökander, enär ... Konungens högsta dom (emellan Direct. wid förra Swenska Ost-Indiska Compagniet, samt Olof o. Carl Fredr. Smedberg) igenom missbruk af executiva magten lemnas utan afseende. 1809. Liten 4:o. 16 s. Innehavarna av den fjärde oktrojen på den ostindiska handeln måste 1809 göra cession.
 223. Nicander, Henric. Åminnelsetal öfver ... PATR. ALSTRÖMER, hållit i Kongl. vetenskaps-akademien, den 15 december 1810. Strengnäs, 1811. Hft. 31 s. Patric Alströmer var den äldste av tre sönen till Jonas Alströmer. Blev delägare i brodern Clas' ostindiska handelsrörelse. Direktör i SOIC 1778. Se dennes åminnelsetal av Dubb, 1796.
 224. Kongl. Majt:ts Nådiga REGLEMENTE För Handels-Fartyg som bewäras til eget försvar mot Kaperier, 4 s. Kungliga Tryckeriet, Stockholm 1812. Nio punkter för att beväpna sina faryg. 5000 riksdaler i borgen för ev. skadestånd vid missbruk. Viss resa eller som längst sex månader.
 225. Lagus, W. G. Akademisk afhandling om wäxlar. Afd. I:1:a st. (a. u.) Åbo 1813. Liten 4:o. 18 s.
 226. Kongl. Maj:ts nådige Förordning om Nederlag och hwad derwid bör iaktagas; Stockholms Slott den 5 Maji 1813. Kungliga Tryckeriet, Stockholm 1813.
 227. Kongl. Maj:ts nådige kungörelse, angående Ost-Indiska Compagniets uplösning och handelns på Ost-Indien öppnande för en hwar, som deruti vil deltaga; Gifven Stockholms Slott den 6 Julii 1814. 4 s. 4:o. Kungliga Tryckeriet, Stockholm 1814.
 228. Kongl. Maj:ts nådige taxa, hvarefter tullafgiften för Ost-Indiska waror, som i riket inkomma och få qwarbliwa, kommer at beräknas och erlägges ... 6 Julii 1814. Liten 4:o. 8 s. Stockholm.
 229. Granberg, P. A., Staden Göteborgs Historia och Beskrifning. 2 delar, 279+272 s. Med tabell och 2 kartor. Stockholm 1814-1815. Ostindiska Kompaniet behandlas inom sjätte kapitlet - Handel och näringar sid 150 ff. och närmare från sid 176 ff. På den karta daterad 1815 som medföljer andra delen finns ordet "Vrak" utsatt vid Hunnebådan väster om Elfsborg. Därmed avses troligen fartyget Götheborg, vars strandning omnämns på sid 178.
 230. Synnerberg, L. N. Swenskt Waru-Lexicon uti sammandrag ur de mest bekanta Författares arbeten rörande handeln. I-II. Göteborg 1815.
 231. Kongl. Maj:ts nådige TAXA, hvarefter Tull-Afgiften för Ost-Indiska Waror, som i Riket inkomma och få qwarbliwa, beräknas och erlägges. Stockholms Slott den 20 Martii 1816. 4:o. 8 s. Stockholm.
 232. Kongl. Maj:ts nådige Kungörelse, Angående Nödvändigheten af inskränkning uti införsel och förbrukning af utländskae Yppighets-Waror; Gifwen Stockholms Slott den 30 April 1817, Stockholm 1817.
 233. von Ehrenheim, Fr., Tessin och Tessiniana, Stockholm 1819.
 234. Bergwall, Johan[nes], Historisk underrättelse om staden Göteborgs betydligaste varu-utskeppningar under en tid af 160 år, eller från 1660 till och med år 1820. Göteborg 1821. 4:o. 56 s., 5 tab. STK anger Göteborg 1825.
 235. Kungörelse ang. wissa förmåner för handelsföretag till orter, belägne på andra sidan Goda Hoppsudden. 9/7 1823. Liten 4:o. 4 s.
 236. Pettersson, J.A., Signaleringssystem för Handelsfartyg. 16 sid. o. två tabeller med dag och natt-signaler med flaggor, lyktor och kanonskott. Göteborg 1832.
 237. Dubb, Pehr, Berättelse om Chalmerska Slöjde Skolan i Götheborg. Göteborg 1829. 32 s. samt grav. porträtt av Sir Wm, Chalmers samt hans vapen. Även som faksimil, AB Malmö Ljustrycksanstalt, Malmö 1948.
 238. Ljungstedt, Anders. Contribution to an historical Sketch of the Portugese Settlement in China and of the Roman Catholic Church and Mission in China; A supplementary chapter: Description of the City of Canton. Boston 1836. Hong Kong 1992 som faximil.
 239. [Lindgren, And.] Samlade anteckningar rör. Götheborg förr och nu. Göteborg 1846. 12:o. 52 s. Hlfrbd. 2:a upplaga, Göteborg 1884, 54 s.
 240. Dunckel, D. W. Kurzgefasste Geschichte der Deutschen Gemeine zu Gothenburg. I: von Gründung der Gemeine 1623 bis 1773. (a.u.). Göteborg 1849. 102 s. Hlfrbd.
 241. Kloo, August. Kort Utdrag af Skepps-manövern med afseende på Handelsfartyg till Navigations-Skolornas tjenst, 63 sid. Göteborg 1849.
 242. Hjort, G. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Göteborg 1860. Lit 8:o. 48 s.
 243. Hellstenius, J[ohan] A[ugust] C[onstantin], Bidrag till Svenska Ostindiska Compagniets historia 1731-1766. Academisk afhandling ... för Philosophiska Gradens erhållande... 4, 50 s. Upsala 1860. Skildrar bakgrund och tillkomsthistoria med goda källhänvisningar.
 244. [Rydqvist, C.M.] Historisk-statistisk beskrifning öfver Göteborg från dess anläggning till närvarande tid. Göteborg 1860. 328 s. och 6 större tabeller. Inbunden. Ostindiska Kompaniet behandlas på sid 283-287 som en av de tilldragelser som i väsentlig mån utövat inflytande på denna stads handel och välstånd; Sillfiske, Trollhätte Kanals slussar och Mössornas maktövertagande 1765-66, är andra. Bakgrund från Gustav Adolfs privilegier från 14 juni 1626. Saklig ekonomisk översikt. Som källor nämns Granberg, Bergvall och "Magistratens berättelse".
 245. Hemming, H.G., (Utg.) Anteckningar ur rådman Eric Cederbourgs Beskrifning öfver Götheborg, utg. 1739. Jämte bihang inneh. upplysningar samt Kronologisk förteckning (t. o. m. 1864). Göteborg 1865, 148 s. Hlfrbd.
 246. Arnberg, J. W. Frihetstidens politiska ekonomi. I. Handeln och näringarna, Upsala 1868.
 247. Hellstenius, John. Några blad ur Göteborgs historia. Föreläsningar hållna i Göteborg våren 1870 av John Hellstenius, docent vid Uppsala universitet. Stockholm 1870. 8:o. 92 s. Hft.
  Innehåller fyra föreläsningar: Göteborgs grundläggning - Ostindiska Kompaniet - Svensk-Danska kriget 1788 - Livet i G. för hundra år sedan. Kapitel II, s. 28-51 ger en del ekonomisk-politisk bakgrundsinformation. Övrigt värdefull och kortfattad.
 248. Intressant bergningsarbete//GP 7 juni 1875.
  Om Dykeriegaren Bourn som för tio år sedan sprängde vraket av Ostindiefararen Götheborg för att komma åt tennlasten. Nu har Kapten Lampa i förening med handelshuset Edwin Andrén & C:o återupptagit dykningarna. Första däcket borta och andra nedfallit.
 249. Berningsarbetena å Götheborgsgrundet//GP 5 aug 1875. Även handskrivet referat/översättning på engelska "Old China", 2 s.
  Dykeribolaget "Elder" under kapt. M. Lampa. Hittar porslin instuvat mellan bottenstockarna. Rykte om underslef. Plankor förs till Gamla Varvet för försäljning till möbelsnickare.
 250. Troil, G. K. Ur handelns och sjöfartens häfder. Göteborg 1876. 396 s. + 4 utvikbara tabeller.
  Förteckning över Svenska Ostindiska Kompaniets skepp under dess 1:a-4:e oktroj.
 251. Hildebrand, Hans. Sveriges Medeltid. B. I., s. 966 ff. Stockholm 1879.
 252. Strindberg, August. Kulturhistoriska studier. Stockholm 1881.
 253. Hunter, W.C., The Fan-Kwae at Canton before Treaty Days 1825-1844. London 1882.
 254. Berg, W[ilhelm] Samlingar till Göteborgs historia. Ill. 4 dlr. Göteborg 1882-92. 2 650 s. Hlfrbd, även klotbd.
 255. Nyström, Joh[an] Fr[edrik] De Svenska ostindiska kompanierna, historisk-statistisk framställning. Göteborgs Kongl. Vetenskaps- och Vitterhets Samhälles Handlingar. Ny tidsföljd XVII. 161 s. Göteborg u å. (1882, GUB anger 1883).
  Historisk skildring samt tabeller; 1. I sverige förtullade Ostindiska varor; 2. Från Göteborg till Ostindien exporterade varor; 3. Sammandrag; 4. Värdet av återutförda Ostindiska varor; 5. Totalsumman af fakturorna från China; 6. Skeppslista
 256. Cederblad, Alb[ert]. Skisserade skildringar af Sveriges andra stad i våra dagar jämte en återblick på dess minnen för såväl turister som hemmavarande. Göteborg 1884. 290 s. Hlfrbd.
 257. Stråhle, G. H., Alingsås manufacturverk. Stockholm 1884.
 258. Falkman, L., Om mått och vikt i Sverige. 2 vol.Stockholm 1884-1885.
 259. Forssenius, C., Minnestal vid firandet af Sahlgrenska sjukhusets 100-åriga tillvaro d. 31 mars 1882. Med 18 litografiska plancher (därav 11 porträtt och 4 utsikter). Göteborg 1884. 4:o. 106 s. Klotbd.
 260. Imray, J. F. & Jenkins, H. D., Pilot, Indian Ocean. The seamans guide to the navigation of the Indian Ocean. London 1886.
 261. Cordier, H., Le Débuts de la Compagnie Royal de Suède en Extreme Orient au XVII siècle. Paris 1889.
 262. Minnen från Göteborg. Göteborg 1891. 64 s. Med omsl. "Göteborg. Stadens historia etc." hlfrbd.
 263. Wolff. E. Studier rörande Göteborgs äldsta författning. Göteborg 1894. Stor 8:o. 112 s.
 264. Lagerberg, Carl, Göteborgs Museum, En Festskrift med anledning af Musei Restaurerade Byggnads Invigning Den 20 Juni 1896, 72 + 31 s. Göteborg 1896.
  Om Ostindiska Kompaniets byggnad vid Norra Hamngatan.
 265. Dahlgren, E. W. Forntida seglingsanvisningar för de nordiska farvattnen. 6 avb. av kartor och sjökort. 1896. 4:o. 38 s. Särtryck i 100 numrerade ex.
 266. Böttiger, John, Hedvig Eleonoras Drottningholm. Anteckningar till slottets äldre byggmadshistoria. Ny uppl. Stockholm 1897.
 267. Åkerblom, Fr. I Göteborg för omkring 100 år sedan. Romantiserad kulturhistorisk skizz. Illustr. Göteborg 1898. 240 s. Clotband.
 268. Stavenow, Ludwig, Frihetstiden, Dess epoker och kulturlif//Populärt vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs Högskola. Göteborg 1898.
  Allmän orientering. Andra upplagan utkom 1907 med ett något förenklat språkbruk. Tredje upplagan oförändrad till innehåll men med Sv akademins nystavning införd, Göteborg 1921. Hft. 220 s. .
 269. Cordier, Henri, Les Débuts de la Compagnie Royale de Suède dans l'extreme Orient au XVIII: siècle. Recueil de Textes et de Traditions pobliè par le Professeurs des Langues orientales vivants à l'occasion de VIII congrès international des tenu à Stockholm en 1889, pag. 303-343.
 270. S[mi]th, C[arl], Båtseglareordbok. En samling förklaringar, upplysningar och välmenta råd av,. Stockholm 1899. Senare faximilupplaga Nordiska Museet. 114 sid. Stockholm 1974. En mycket tidig handbok för fritidsseglare med förklaringar av diverse äldre seglartermer mm.
 271. Wallenberg, Jacob, Min son på Galejan i utdrag, utg af Ernst Meyer//För Skola och Hem, Svensk Bokskatt 14, Stockholm 1901. De mer burleska inslagen har strukits i denna upplaga.
 272. Cederbom, Lars Aug., Jakob Serenius i opposition mot Hattpartiet 1738-1766. Diss. Måndagen den 16 maj, Skara 1904. Saknar såväl innehållsförteckning som register. Berör ekonomisk politik under en central period för Kompaniet.
 273. Heiden, Max. Handwörterbuch der Textilkunde aller Zeiten ond Völker. Stuttgart 1904.
 274. Weber, Henri. La Companie francaise des Indes 1604-1775. Paris 1904.
 275. Sottas, Jules. Historie de la Compagnie Royale des Indes Orientales. Paris 1905.
 276. Larsen, Kay. De dansk-ostindiske koloniers historie, I. 1907.
 277. Skatier ur djupet//Hwar 8 Dag, Nr 34, Den 23 Maj 1909. Sid 531-533, 536.
  Reportage från James Keillers bärgningar av porslin från den år 1745 sjunkna ostindiefararen Götheborg. Illustrerad med interiörbilder från matsal dekorerad med fynd samt avbildade föremål. 4 300 porslinföremål har bärgats, arbete under 1906 och 1907. Fynd av porslin, te, telådor, siden, tutanego, pärlemosnäckor, aktre kölstycket av ek, delar av ankarkätting (?) mm.
 278. Böttiger, John. Philip Hainhofer und der Kunstschrank Gustaf Adolphs in Upsala. 1909-10.
 279. Morsea, Hosea B., The Gilds of China with an account of the Gild Merchants or Co-hong of Canton. London 1909.
 280. Morsea, Hosea B., The International Relations of the Chinese Empire. London 1910.
 281. Cordier, Henri. La Chine en France au XVIII:e siècle. Paris 1910.
 282. Aberstén, S. Göteborg i utlandets litteratur. Göteborg 1911. Hft. 110 s.
 283. Fröding, [Gustaf] H[ugo], Ostindiska Compagniet//Göteborgs donatorer ... D. 1, 1911, s. 69-75.
 284. Hehn, Victor. Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griecheland sowie in das übrige Europa. Historisch-linguistische Studien. 8 aufl. Berlin 1911.
 285. Tersmeden, Carl, Amiral Carl Tersmedens memoarer 1-6. Stockholm 1912-1919.
 286. Lagerberg, Carl, Göteborgs museum. Vägledning för besökande inom historiska avdelningens samlingar ... Ostindiska Kompaniernas minneshall. Göteborg 1912 och 1918.
 287. Wallenberg, Jacob. Min son på galejan ... Ny uppl. Stockholm 1913..
 288. Alin, Johan och Hofstedt, Lars, Ur Göteborgs och dess omgivningars historia. Illustr. Göteborg 1913. 200 s., 48 ill., 9 tab.
  Lärobok. Trevlig och lättillgänglig sammanställning av tryckta källor. Ger en överskådlig bild av Göteborgs bakgrund, tillblivelse och utveckling tillsammans med en portion kuriosa. Kompaniet behandlas på s 91-103 främst utifrån Wallenbergs resa.
 289. Carl Gustaf Tessins Dagbok 1748-1752. Utgiven av S. Leijonhufvud. Stockholm 1915.
 290. Polo, Marco, Venetianaren Marco Polos resor i det XIII århundradet. Översättning samt inledning och anmärkningar av Bengt Thordeman. Stockholm 1917.
 291. Lagerberg, Carl, Göteborgs Museum, Historiska Avdelningen, Högre Stånds-samlingar, rum 12-18 (tiden 1750-1780) samt Ostindiska Kompaniernas Minneshall. Del III. Göteborg 1918. Häftet omfattar sid 123-166.
 292. Björnmarck, A. von. Sjökaptens-Societetens i Stockholm Historia. 1918. 80 s.
 293. Grape, Anders. Om Christopher Tärnströms resejournaler//Svenska Linné-sällskapets årsskrift. 1. Uppsala 1918.
 294. Huisman, M., La Belgique Commecial sous Empereur Charles VIe. La Compagnie Ostende, Brussels & Paris 1920.
 295. Olán, [Alf] Eskil [Tage], Ostindiska Compagniets saga. Historien om Sveriges märkligaste handelsföretag. Med 120 bilder. 4:o. 192 s. Göteborg 1920. .
  Populär och lättillgänglig bild av 1700-talet största handelsäventyr. Första upplagan finns både häftad och inbunden. Utkom 1923 även en 2:a och 3:e upplaga i något mindre format, förkortad och med färre (107) illustrationer. 4:o 176 s. (Båda JEN).
 296. Wallin, Sigurd. Sidendroguet. En notis från 1700-talets svenska sidenfabrikation. Rig 1920.
 297. Morsea, Hosea B., The Trade and Administration of China. London 1921.
 298. Hammar, Hugo, Chapmans inflytande på fartygskonstruktionens utveckling, Föredrag hållit den 9 september 1921 vid firandet av 200-års minnet av skeppsbyggaren och varvsamiralen F. H af Chapmans födelse i Göteborg. tryckt av Oscar Isacson i Göteborg 1921. Numrerad upplaga om 250 ex. 41 s.+17 pl, diverse fartygsritningar. Handlar huvudsakligen om fartygskonstruktion. Inget direkt samband med Kompaniet.
 299. Olán, Eskil. Sjörövarna på Medelhavet och Levantinska Compagniet. Historien om Sveriges gamla handel med orienten. 87 bilder. Göteborg 1921. 4:o. 176 s. Belyser bl a de "Algeriska sjöpassens" betydelse.
 300. Fröding, H., Göteborgs Historia. Del III, Göteborg 1919, Del IV Göteborg 1922.
  Anges som källa i Gezeliuis, Släkten Sahlgren ..., Göteborg 1941.
 301. Fröding, Hugo, Berättelser ur Göteborgs historia under gustavianska tiden. Med 11 plancher. Göteborg 1922, Stor 8:o. 402 s. samma i hlfrbd.
 302. Ett märkligt fynd på Göteborgs museum//GHT 27 mars 1923.
  I en dokumentkista påträffades handlingar från Ostindiska kompaniets sista decennier. Bl a kassabok från 1810-20-tal. Subskriptionslista per den 29 maj 1806, aktiebok avslutad 1817 upptagande 1137 namn, hundratals aktiebrev, köpekontrakt. Lejdbrev från 1809 för 12 av kompaniets fartyg att avsegla från London. Mm. Vid tidpunkten för artikeln ej genomgången.
 303. Fischer, Ernst. Göteborgs Landerier//Göteborgs Jubileumspublikationer. 233 s. Göteborg 1923. .
  Finns en häftad upplaga samt en bibliofilupplaga om 200 numrerade ex. Vissa landerier har ägts och bebotts av personer med anknytning till Ostindiska Kompaniet.
 304. Strömbom, Sixten. Forskningar på platsen för det forna Lödöse (1915-1918). Göteborg 1923.
 305. Ramm, Axel. Göteborgs donationer. Kort redogörelse. med 82 illustrationer. Göteborg 1923. 4:o. 302 s.
 306. Baeckström, Arvid. Studier i Göteborgs byggnadshistoria före 1814. Med 110 planschbilder och 1 karta. Stockholm 1923. Lit. 4:o. 244 s.
 307. Lagerberg, Carl & Thulin, Otto. Göteborg under 300 år. Bilder samlade och beskrivna. C:a 750 vyer från Göteborg. Göteborg 1923. Tv. 4:o. 264 s.
 308. Lind, Ivan. Göteborgs handel och sjöfart 1637-1920. Hist.-statistisk översikt//Göteborgs Jubileumspublikationer X. Göteborg 1923. Stor 8:o. 260 s.
  Finns en häftad upplaga samt en bibliofilupplaga om 200 numrerade ex. I samtida källor påpekas att det smugglades så friskt att statistiken inte är pålitlig. Förf. återkommer till dessa tolkningsproblem här.
 309. Hornborg, Eirik. Segelsjöfartens historia. Rikt illustr. Stockholm-Helsingfors 1923. 4:o. 476 s. 2:a omarbetade upplagan 1948. 4:o. 542 s.
 310. Ekegård, E. Studier i svensk handelspolitik under den tidigare frihetstiden. Akademisk avhandling. Ups. 1924. 520 sid + 2 diagram.
 311. Wallin, Sigurd. Fredrik I:s tid. Stockholm 1924. Wallin, Sigurd. Svensk rokoko. Stockholm 1924
 312. Foster, William. The East India House. Its history and associations. London 1924.
 313. Ekegård, E. Studier i svensk handelspolitik under den tidigare frihetstiden. Uppsala 1924.
 314. Orange, James. The Chater Collection: Pictures relating to China, Hongkong, Macao 1655-1860. London 1924.
 315. Indebetou, Gouvert, Svenska Aktiebrev Före 1880, 34 sidor+48 planscher, Stockholm 1925. Behandlar aktiebolagens historia och på sid 7 ostindiska kompaniet från vars fjärde oktroj ett flertal aktiebrev finns bevarade.
 316. Schmidt, A. Drogen und Drogenhandel im Altertum. Leipzig 1924.
 317. Lefèvre, H., De indische Compagni van Ostende. Antwerp 1925.
 318. Bodman, Gösta, Fabriker och industrier i det gamla Göteborg. Kulturhist. Bilder från Sveriges fabriksliv under 1600-, 1700- o början av 1800-talen. 4:o. 416 s. 1925. Tryckt i 300 exemplar.
 319. Pehrsson, P., Majornas kyrkokrönika. Med porträtt o illustr. Göteborg 1926. Stor 8:o. 338 s. Även som Bibliofilupplaga.
 320. Bodman, Gösta, Göteborgs industrihistoria i siffror 1747-1920. Med 22 plchr. Göteborg 1926. Stor 8:o. 268 s.
 321. Selling, Gösta. Artur Hazelius födelsehus. Den Fritziska sidenvävargården//Fataburen 1926.
 322. Morse, Hosea Ballou, The Cronicles of the East India Company trading to China 1635-1834. 1, 5. Oxford 1926-29. Detta är standardverket om det brittiska ostindiska kompaniet, och sammanfattar i ett antal band alla vid publiceringstillfället tillgänliga arkiv.
 323. La Wall, Charles H. The curious lore of drugs and medicines. New York 1927.
 324. Folcker, E. G., Från Stockholmslivet i kung Fredriks tid//Sankt Eriks årsbok 1927.
 325. Hornborg, E., Sjörövare. Skildringar ur sjöröveriets hävder. Ill. Helsingfors 1927. 4:o. 274 s.
 326. Lilienberg, A., Stadsbildningar och stadsplaner i Götaälvs mynningsområde från äldsta tider till omkring 1800. Med 200 textill. och 1 plansch. Göteborg 1928. 4:o. 320 s.
 327. British Diplomatic Instructions 1689-1789. Vol. V: Sweden: 1727-1789. Edit. J. F. Chance. (The Royal Historical Society) London 1928.
 328. Forsstrand, Carl, Carl Gustaf Ekeberg, hans färder till Ostindien och Kina, naturvetenskapliga intressen och förbindelser med Linné//Svenska Linné-sällskapets årsskrift nr 11, Uppsala 1928.
 329. Linné, Carl von, Carl Linnæi Wästgöta-Resa, På Riksens Högloflige Ständers Befallning Förrättad år 1746. Med anmärkningar uti Oeconomien, Naturkunnigheten, Antiquiteter,... Stockholm 1747. Nytryck med textkommentarer av Natanael Beckman. 314 sid+5 utvikbara pl.+Register+Utgivarens förord+Karta, utsnitt ur Biurmans vägvisare 1743+Anmärkninar (Romersk numrering I-LI) Uppsala 1928.
 330. Martin, G., Nantes et la compagnie des Indes, 1644-1769. Paris 1928.
 331. Silfverstolpe, Gunnar Mascoll. Kina slott, Ramen kring ett rokokohovs sommardagar//Svenska kulturbilder Band I. Stockholm 1929.
 332. Almquist, Helge, Göteborgs historia, grundläggning och de första hundra åren. Del I, 1619-39, 837 s. Göteborg 1929 och Del II, 1637-80, 701 s. Göteborg 1935. Stor 8:o.//Göteborgs Jubileumspublikationer. .
  Jubileumspublikationerna är över huvud taget en rik källa till information om Staden Göteborgs historia och så även detta verk som omfattar två volymer vilka ger bakgrund till många företeelser som förekommer i Ostindiska Kompaniets miljö 50-100 år senare.
 333. Wallin, Sigurd, Bie, Badorten mitt i skogen//Svenska Kulturbilder Band II. Stockholm 1930.
 334. Strömbom, Sixten, Saltzasamlingen på Mem//Svenska Kulturbilder, ny följd Band 2. (Stockholm 1930? STK e å)
 335. Larsen, Kay. Den danske Kinafart. Köpenhamn 1932.
 336. Rydberg, S., Svenska Studieresor till Canton uti China. Göteborg 1935.
 337. Pritchard, Earl H., The Crucial Years of Early Anglo-Chinese Relations, 1750-1800. Washington 1936.
 338. Lagerquist, Marshall, Om möbler och möbelhandel under frihetstiden//Svenska Kulturbilder, Ny följd Band 6. Stockholm 1937. .
 339. Cnattingus, Bengt, Östgötsk trädgårdskonst//Svenska Kulturbilder band II (del III och IV) sid 153-168. Stockholm 1930. .
  Den engelska trädgårdens framväxt. Prästernas trädgårdar under 1700-talet omsmälter ett botaniskt intresse från Linnés vetenskap i Lund. Grillarnas park vid Godegård omnämns och sätts i sitt sammanhang.
 340. Klein, Ernst. Matts Holmers. Fiskardräng - "Ostindisk Capitaine" - Godsägare i Roslagen//Svenska Kulturbilder, Band 4 (Del 7). Helsingfors 1931.
 341. Kjellberg, Sven T. Mellan twänne tidevarv. Bilder från den efterkarolinska tidens Göteborg//Svenska Kulturbilder, Band 5. (Stockholm 1930?, Kjellberg e å)
 342. Kjellberg, Sven T. Ur krigsrådet James Maules silhuettbok. (Festskrift till) Axel L. Rohmdahl 18 mars 1930 från Lärjungar. Göteborg 1930.
 343. Kjellberg, Sven T. Svenska Ostindiska Compagniet//Svenska Kulturbilder, Band 2 (Häfte 3), Stockholm 1930, s. 67-94. Reinius anger Helsingfors 1930.
  Rikt illustrerad, allmänt hållen presentation. Kjellberg uppmärksammar dock här att det första fartygets kapten var en "sjöhjälte" (Georg Herman af Trolle).
 344. Kjellberg, Sven T. Till Svenska Ostindiska Compagniets 200-årsminne//Ord och Bild 40:e årg. Stockholm 1931.
 345. Wallin, Sigurd. Ståndsmässig dräkt//Svenska kulturbilder Bd. IV. 1931.
 346. Hammar, Hugo. Fartygstyper i Swenska Ost-Indiska Compagniets flotta. Vid 200-års minnesfesten av Swenska Ost-Indiska Compagniets stiftelse ... 101 s. 4:o. 19 pl. Göteborg 1931. . Även presentations- eller bibliofilupplaga med samma innehåll men med textdelen på oskuret tonat papper. .
  Huvudtexten s. 5-62 behandlar Kompaniets fartyg. Bilaga 2, s. 63-101 är ett unikt dokument återgivet in extencio; Kapten Mathias Holmers order och instruktioner för hans resa med Lovisa Ulrica till Canton, 6 december 1766. Pl. 1 jämförelsetabell med uppmätningsuppgifter några ostindiefarare emellan. Pl. 2-15 div fartygsritningar.
 347. Wikström, Titus. Svensk Ostindiska Compagniet. Några anteckningar om dess historia i anledning av tvåhundraårsjubileet//Nautisk tidskrift 1931, s. 193-199.) (H7366)
 348. Ostindiska Compagniets minnesutställning, Lisebergs kongresshall, Göteborg 15 aug - 15 sept. 1931. Strödda anteckningar om Compagniet och sjöfarten under de senaste 200 åren jämte meddelanden om utställningsföremålen. Redigerad av Olof Traung. 147 s. Ill. Göteborg 1931. .
  Kjellberg anger denna referens men med Traung som författare. Om han har någon annan skrift med samma titel har jag ej kunnat finna denna.
 349. Bonsdorff, Leo, Där minnena från Ostindiska Compagniets tid ännu leva kvar//GHT 29/8 1931.
  Om Klippan. (H4158)
 350. Sylwan, Vivi & Geijer, Agnes. Siden och brokader. Stockholm 1931.
  Sidenväveriets och tygmönstrens utveckling. En översikt.
 351. Antell, Kurt. Från Carl Fredrik Scheffers Tyresö. - Gustavianskt. Studier kring den gustavianska tidens kulturhistoria tillägnad Sigurd Wallin på hans femtioårsdag. s 145 ff. Stockholm 1932.
 352. Börjesson, D. Hj. T. Stockholms segelsjöfart. Anteckningar om huvudstadens kofferdiflotta och dess män med en översikt av stadens och rikets sjöfartsförhållanden från äldsta tid intill våra dagar. Minnesskrift 1732-1932, utg. av Sjökaptens-Societeten i Stockholm. 1932. Med 36 pl.-blaf, varav flera i färg. 4:o. 544 s. 200 numrerade ex. Hfr.
 353. Wikström, Bernhard. Historik över Holtermanska Stiftelsens tillkomst, ändamål och verksamhet. Göteborg 1932. Minnesskrift vid 150-årsjubileet. Grundades 1782 av direktören vid Ostindiska Companiet Martin Holterman genom en gåva bestående av ett skolhus, en tomt och 3000 dal. smt.
 354. Josephson, Ragnar. Den förste gustavianen. Carl Fredrik Adelcrantz' konståskådning. Gustavianskt ... Stockholm 1932.
 355. Larsen, Kay. Den danske Kinafart. Köpenhamn 1932.
 356. Morse, Hosea Ballou. The gilds of China, with an account of the Gild merchant or Co-hong of Canton. London 1932.
 357. Poonen, T. Dutch beginnings in India proper (1580-1615). Bulletins of the Department of Indian History and archaelogy No 2. Madras 1933.
 358. Wallin, Sigurd. Överflöd. En blick på striden mot detta livets goda//Svenska kulturbilder, ny följd, B II. 1933.
 359. Sundström, Pehr W. (Bill Shark.) Ur världshavens hävder. 48 ill. (segelfartyg) samt nautisk ordlista. Göteborg 1934. 242 s. (BB300,4172)
 360. Thulin, Otto. Från Ostindiska Kompaniets dagar. En auktion (i Ostindiska Kompaniets hus) på 1700-talets mitt//Tidskrift för Göteborgs stads tjänstemän 16, Göteborg 1934), s. 159-199. (H7365)
 361. Hedin, Sven. Sidenvägen. En bilfärd genom Centralasien. Stockholm 1936.
 362. Beijer, Agne. Slottsteatrarna på Drottningholm och Gripsholm. Förra delen. Stockholm 1937.
 363. Northcote, Parkinson. Trade in the Eastern Seas. Cambridge 1937.
 364. Selling, Gösta. Svenska herrgårdshem under 1700-talet. Stockholm 1937.
 365. Siwertz, Sigfrid. Minne av Jacob Wallenberg. Stockholm 1938. (Svenska Akademiens handlingar. 48. 1937).
 366. Svensk Handelsstatistik 1637-1737. Samtida bearbetningar. Red. Boëthius, B. & Heckscher, E. F. (Stockholms Stadsarkiv). Stockholm 1938.
 367. Bergman, Eva. Nationella dräkten. Gustaf III:s dräktreform 1778. Stockholm 1938.
 368. Clemensson, Gustaf. Gamla Varvet i Lars och Ingela Gathenhielms besittning//Göteborgs Musei årstryck 1938.
 369. Kjellberg, Sven T. Svenska Ostindiska Compagniet//Svenska folket genom tiderna Band 6, Malmö 1938, s 179-194.) (H7358)
  Helt olik föregående (- STK).
 370. Reinius, Israel. Journal hållen på resan till Canton 1745-1748. Utgiven med företal, noter och register av Birgit Lunelund. Svenska Litteratursällskapet i Finland CCLXXIII. Helsingfors 1939. Hft. 325 s. Skildrar utförligt resan med Höglofl. Ostindiska Compts. Skiepp Cronprintzen Adolph Friedrich som kommenderades af Capitain herr Matthias Estbergen till Giötheborg men der emottogs af Capitain herr Petter Dens.
 371. Lunelund, Birgit. Peter Johan Blad och Svenska Ostindiska Compagniet åren 1766-84. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Historiska och litteraturhistoriska studier 16. Helsingfors 1940. Se Reinius, Israel.
 372. Heckscher, Eli. Svenskt arbete och liv från medeltiden till nutiden. Stockholm 1941.
 373. Heckscher, Eli. De Svenska Penning-, Vikt- och Måttsystemen. En historisk översikt//Publikationer utgivna av Historielärarnas Förening vol. I. Stockholm 1940.
 374. Hägg, Erik, Under tretungad flagga, Vår seglande örlogsflotta och dess män 1750-1900. 80 sv/v foton, teckningar och akvareller, 8 färgpl. 378 s. Stocholm 1941. .
  Det är främst den förra delen i detta arbete som är av intresse. Ingående jämförelse mellan Sheldons och Chapmans skeppsbyggnadskonst. Ingående information om hur ett 1700-tals fartyg tedde sig och var utrustat. Mycket informativt om kanoner och dess tillbehör och övriga vapen ombord. Dagliga livet ombord. (se även källhänvisningarna efter varje kapitel).
 375. Ostindiska Companiets Minnesutställning, s. 36-38//Unda Maris 1942.
  Om utställningen i Lisebergs kongresshall 1931. Se även Sjöfartsmuseets årstryck 1931-32.
 376. Ritzler, Sam, Med styrman Gathenhielm till Canton i China. Göteborg 1942.
  Roman baserad på den till sjöfartsmuseet år 1920 skänkta dagboken från Lovisa Ulricas resa till Kina år 1748-50. Anmäles (med gott betyg) av L. Stackell i Unda Maris 1942 s. 124-126. Sam Ritzler är en pseudonym för Olof Traung.
 377. Kjellberg, S. T., Kaparnas och ostindiefararnas Götheborg//Svenska Turistföreningens årsskrift 1943.
 378. Boëthius, Bertil, Magistraten och borgerskapet..., 1943. Om processen mot Claes Grill
 379. Hernmarc, Carl. Senbarocken. Svenskt Silversmide 1520-1850. II. Stockholm 1943.
 380. Traung, Olof, Några ord om samlingarna av, s. 11-28//Unda Maris 1943.
  Beskriver museets permanenta utställnigar per 1943 omnämner där modell av Finland, Gustaf III:s Skeppsklocka, mm.
 381. Heckscher, Eli F. Sveriges framgångsrikaste handelsföretag. Ostindiska Kompaniet.
  (Förf:s Historieuppfattning, materialistisk och annan, Stockholm 1944, s. 199-230.)
 382. Traung, Kapten Olof, Ostindiefararen Gustaf III//Unda Maris 1944. Ill. Artikel.
  Göteborgs hamnstyrelse påträffade vid muddring väster om klippans tullstation vraket efter Gustaf III och Prins Gustaf. Vissa föremål har tillvaratagits samt stora delar av Gustaf III vilka ställts ut inom Kulturreservatet Gatenhielms område.
 383. Murray, J.J., Sweden and the Jacobites//Huntington Library Quarterly VIII, 1944-45.
 384. Karlsson, William. Ståt och vardag i storhetstidens herremanshem. Lund 1945.
 385. Rosman, H. och Munthe, A. Släkten Arfwedson. Bilder ur Stockholms handelshistoria under tre århundraden. 10 pl.-bl. 1945. Stor 8:o. 612 s.
 386. Hornborg, E. Kampen om Östersjön i slutet av segelfartygens tidevarv. Med 50-tal pl.-blad. 1945. 456 s. Clotband.
 387. Hammar, Dr. Hugo, Gamla Varvets tillkomst. Amiralitetsvarvets förläggning på Stigberget s. 7-15//Unda Maris 1945, Sjöfartsmuseet Göteborg. Amiralitetsvarvet döptes senare om till Gamla Varvet. Artikeln handlar bl a om skeppssmedjan från Gustaf Wasas skeppsgård som sedermera uppläts till Ost-Indiska Kompaniets hamn och varv, senare Kustens varv.
 388. Thon, Eivind, Råvarene i Verdenshandelen. Kapitler av deres historie och kampene om dem. Band I och II. Oslo 1946.Detta är en av källorna i OSTASIAT, Göteborg 1957.
 389. Townshend, S., Adams, H. J., History of the English Congregation and its association with the British Factory Gothenburg. 146 s. Ill. Göteborg 1946.
  Anmäls i Unda Maris 1946. Om Engelska kolonins i Göteborg skiftande öden genom tiderna.
 390. Lagerquist, Marshall. Svenska stolar efter holländsk-engelska förebilder. Göteborg 1946.
 391. Kjellberg, S. T. Den kinesiska spegeln. Det glada Sverige. Stockholm 1947.
 392. Cramer, H. B. J. Kaffe og Te. Köpenhamn 1947.
 393. Christensson, S. Handbok i stuvning och stuvningsutrymme. Göteborg 1947. 23 ill. 304 s.
  Med engelsk och tysk ordförteckning.
 394. Glamann, Kristof. Studie i Asiatisk Kompagnis Ökonomiske historie 1732-1772//Historisk Tidskrift udgivet af Den danske Historisk Forening, 11 raekke, 2 bind. Köpenhamn 1947-49.
 395. Hornborg, Eirik. Segelsjöfartens historia. 542 sid. Andra omarbetade upplagan Stockholm /Helsingfors 1948. Första upplagan utkom 1923. Spec. "Handelskompaniernas tid (1600-1812)" behandlas översiktligt på sid. 268-436.
 396. Gyllensvärd, Bo. Rinkesta-tapeten, ett svenskt barock-kineseri från 1733//Fataburen 1948.
 397. Baeckström, Arvid. Några notiser rörande William Chambers. Rig 1948.
 398. Dubb, Pehr, Berättelse om Chalmerska Slöjde Skolan i Götheborg. (Göteborg 1829). 32 s. samt grav. porträtt av Sir Wm, Chalmers samt hans vapen. Faksimil, AB Malmö Ljustrycksanstalt, Malmö 1948.
 399. Sundberg, O. G. (Utgivare) Anders Toresons ostindiska resa 1674-1683. Örebro 1948. Hft. 24 s. En svensk sjömans upplevelser i Holländsk tjänst. Publicerat MS om "12 foliosidor samt två blad i kvartoformat" i Uppsala Universitetsbibliotek. Tryck i 700 ex.
 400. Kroeber, Ludwig. Zur Geschichte, Herkunft und Physiologie der Würz- und Duftstoffe. München 1949.
 401. Cotton, Evan. East Indiamen, The East India Company's maritime service. London 1949.
 402. Jourdain, Margaret & Jenyns, R. Soame. Chinese export art in the eighteenth century. London 1950.
 403. Sirén, O., Kina och den kinesiska tanken i Sverige på 1700-talet. Med särskild hänsyn till det genom fysiokraerna förmedlade inflytandet och markis de Mirabeus korrespondens med greve Carl Fredrik Scheffer// Lychnos, Lärdomshistoriska samfundets årsbok, 1948-49. s1-78. Uppsala 1950.
 404. Vägledning genom avdelningen för skeppsbyggnadskonst. Statens sjöhistoriska museum. Stockholm 1950.
 405. Miranda, F.de. Miranda i Sverige och Norge 1787. General Francisco de Mirandas dagbok från hans resa september-december 1787. Övers. Och utg. av Stig Rydén. Stockholm 1950.
  Såg furukistor i vilka man fraktade silver, i Ostindiska kompaniets hus i Göteborg (s. 210). mm.
 406. Tage la Cour. Scripta Mcml. (1950)
 407. Rydberg, S., Svenska Studieresor till England under frihetstiden. Uppsala 1951.
 408. Lenk, Torsten, Svinderviksflaggan//Fataburen 1951. S. 111-118. .
  Tvåtungad kompanflagga 340x645 cm numera på Livrustkammaren nr 43/14.
 409. Forsberg, Karin, Claes Grill, En frihetstidens mecenat och handelsfurste//Fataburen 1951. S. 119-128. Släkten del Grillo från Genua. Släkthistoria. Handelsförbindelser. Om Claes Grills bekantskap med Carl v Linné. Processen mot Claes Grill m fl om växelkontorets förvaltning.
 410. Forsberg, Karin. Svinderviks ägare//Fataburen 1951. S. 15-32. .
  Släkt- och byggnadshistoria. Om Carl Gustaf Tessins vänskap ca 1760 och försäljningen till de Geer mm.
 411. Andrén, Erik. Bebyggelsen på Svindervik//Fataburen 1951. S. 33-66. .
  Byggnadshistoria ill. med målningar och kartor. Förgsättning, trädgårdar, planer, bilaga inventarium 1787.
 412. Lagerquist, Marshall. Möblerna på Svindervik//Fataburen 1951. S. 67-86. .
  Handlar enbart om möbler, ringa samband med Ostindiska Kompaniet.
 413. Geijer, Agnes. Oriental textiles in Sweden, Köpenhamn 1951.
 414. Holberg, Ludvig. To epistler om Kaffe, Te og Tobak. Inledning og Noter ved
 415. Samuelsson, Kurt. De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815. En studie i den svenska handelskapitalismens historia. (Akademisk avhandling). 272 s. Stockholm 1951. .
  Ekonomisk avhandling. Med omfattande person och firmaregister.
 416. Lindsström, Cl. Sjöfartens historia. 8 kartblad o. ca. 400 ill. 1951. 4:o. 598 s.
  Kritiseras i en anmälan av Olof Traung i Unda Maris 1951-52.
 417. Huxley, Gervas. Tea in porcelain: a study of English tea drinking and English tea ware, 1750-1800. London 1952.
 418. Shelton, R. A. Decorative printed maps. London 1952.
 419. K[rantz], C[laes] När ostindiefararna hönsade på Carnegies kaffehus//GHT 23/2 1952. (H7360)
 420. Krantz, Claes, I Ostindiska Kompaniets tid, sid 179-232//Västsvensk Hotel- och Restaurant-Krönika, 399 s. Göteborg 1952.
  Detta avsnitt behandlar värdshus- och gästgiveri-verksamheten i Göteborg under 1700-talet, bl a om Lilla Klippan som odödliggjorts av Jacob Wallenberg i Min Son på Galejan; även om hönsning på Carnegies kaffehus år 1775 vid Sophia Magdalenas och kapten Ekebergs återkomst.
 421. Wallin, Sigurd. Grönsö, hemmet i ett stort uppländskt herrgårdshus. Stockholm 1952.
 422. Kjellin, Maja, Ett handelspalats i 1700-talets Göteborg//Göteborgs historiska museums årstryck 1953, s. 34-75. Med eget omslag, Göteborg 1954.
  Ger en rad upplysningar om var personer anknutna till Ostindiska kompaniet bodde.
 423. Arne, T.J. Svensk sjöfart och handel med Kina under 1800-talets förra hälft//Sjöhistorisk årsbok 1953-54, sid 51-65.
 424. Glover, T. R. The Ancient world. A beginning. Penguin Books 1953.
 425. Glamann, Kristof. En Ostindisk Rejse eller Thomas Thomson på Galejen. Bidrag till den svenske Ostindiska Kompaniets tidligaste historie//Sjöhistorisk Årsbok 1953-54. .
 426. Hernmarck, Carl. Svenskt sjuttonhundratal. En stilhistorisk undersökning. Nationalmusei Skriftserie nr 1. 200 sid. Lund 1954. Främst Svensk stilhistoria med sidoblickar på svenska och europeiska kineserier som inspirationskälla.
 427. Bergman, Ernst. Gamla varvet vid Göteborg 1660-1825. Historik och beskrivning. Göteborg 1954.
 428. Huxley, Gervas. Talking of tea. London 1956.
 429. Lagercrantz, Bo. I Ostindiska Kompaniets tjänst//Fataburen 1956.
 430. Zethelius, G. A., Stockholmsvarven under 1700-talet//Sjöhistorisk årsbok 1955/56.
 431. Lindroth, Sten. Fru Lusta och Fru Dygd. Studier och porträtt. Stockholm 1957.
 432. Hellquist, Elof. Svensk etymologisk Ordbok. Lund 1957.
 433. Hahr, Gösta. Henrik Wilhelm Hahr d.ä. och Ostindiska Kompaniet//Forum navale 14, 1957). S. 30-107. En betydelsefull uppsats.
 434. OSTASIAT, Utgiven med anledning av AB Svenska Ostasiatiska Kompaniets femtioårsjubileum 1957. Red: Boldt-Christmas, Liljeqvist, Cederberg. 231 s. Göteborg 1957. .
  Boken är trevlig och vänder sig främst till Svenska Ostasiatiska Kompaniets anställda och intressenter. Den behandlar i tre kapitel av fyra Svenska Ostasiatiska Kompaniets verksamhet ur geografisk och historisk synvinkel, viket ger många paralleller till Svenska Ostindiska kompaniets verksamhet. Kap. 1 Fjärran Östern, s. 7-52, Kap. 2 Några varor som hämtas i Östern, s. 15-52, Kap. 3 Ur den ostasiatiska Handelns Historia, s. 53-184.
 435. Fairbank, John King. Trade and diplomacy on the China coast. Harvard University Press, 1958, Stanford University Press 1969.
 436. Glaman, Kristof J., Dutch-Asiatic Trade 1620-1740. Köpenhamn, Haag, 1958.
 437. Grill, C., The Affair of Porto Novo: an Incident in Anglo-Swedish Relations//The English Historical Review 1958.
 438. Willets, William. Foundations of Chinese art. 1958, ny upplaga London 1965. På svenska på Forums förlag under titeln Kinesisk konst, från stenålderskeramik till modern arkitektur. Stockholm 1966. En av de bästa böcker som finns om kinesisk konst och på min fråga speciellt rekommenderad av Bo Gyllensvärd.
 439. Pettersson, Fil. Dr. Johan, Från Taffelbukten till Sveriges Västkust, En campanologisk studie, s. 55-65//Unda Maris 1958. Om bl a skeppsklockan från ostindiefararen Göteborg (II) (skall vara Gustaf III?) som efter ett skeppsbrott ha används som vällingklocka på en slavplantage i Sydafrika och till sist letat sig tillbaka till Sverige.
 440. Rollof, Yngve. Fredric Henric af Chapman//Tidskrift i Sjöväsendet 7-8, 1958.
 441. Rasmusson, N. L. "Piasterns klang är vår musik", Till den interkontinentala ädelmetallströmmarnas historia//Vitterhets Historie- och Antikvitetsakademiens handlingar 91, Serpentrionalia et Orientalia. Stvdia Bernhardo Karlgren. Stockholm 1959. S 343-356.
  En klassisk uppsats om forskningsläget rörande ädelmetallströmmarnas historia. Uttömmande notapparat med en stor mängd litteraturreferenser. Vad gäller Svenska Ostindiska Kompaniet m. Fl kompanier görs en omfattande litteraturstudie men ingen originalforskning redovisas. Främsta källa här är
 442. Goodrich, L. Carrington. A short history of the Chinese people. 3rd ed. New York 1959.
 443. Gren, Erik, Indien. Kulturländernas historia. Stockholm 1959.
 444. Wallin, Sigurd. Scheffers kinesiska Tyresötapeter//Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademiens Handlingar 91. Stockholm 1959.
 445. Attman, A. Travellers i Göteborg under Ostindiska kompaniets dagar//Unda Maris 1960 s. 11-21. Även som särtryck. Hft sid 11-21.)
 446. Arne, T. J., En svensk Kinaresenär och hans signatur//Unda Maris 1960 s. 5-10, Göteborg 1960.
  Referat av en i Lunds Universitetsbibliotek förvarad handskrift i pappersband, 38 s. ca 16,5x20,5 cm, med reseberätttelse och rulla för skeppet Cron-Printsen Adolfh Fredrik 1749-1751. Signerad E. B.(trol. Mathias Estbergen). Jmf:s m. Reinius Journal 1745-1748.
 447. Cormack, Alexander, A. Colin Campbell 1686-1757. Merchant, Gothenburg, Sweden. His will - annotated. A Scoto-Swedish Study. Aberdeen 1960.
 448. Schildt, Göran (red.) Resenärer i Floras rike. Reseberättelser av Linnés lärjungar. 1960.
 449. Selander, Sten. Linnélärjungar i Främmande länder, Stockholm 1960.
 450. Selling, Olof H. En Ostindiefarare (Conrad Wilhelm Nisser). (1)-2//GP 26/2 1960. (H7364)
 451. Notini, Stig, Från museets horisont, s. 128 ff.//Unda Maris 1960-61.
  Fynd av delar av Lovisa Ulricas kanonlast från dess förlisning 9 aug. 1790 mellan St. Pölsan och Vinga.
 452. Mårtensson, S., Bryggerinäringen i Göteborg. Göteborg 1961.
 453. Åmark, Karl, Sveriges statsfinanser 1719-1809. D 1/3. XV, 917 s. Stockholm 1961.
 454. Torén, Olof, En ostindisk resa//Tidens Svenska Klassiker. Red S. Ahlström. 162 s. Stockholm 1961 Resan företogs 1750-52 med Göta Lejon. Boken skrevs 1753 och utkom första gången 1757 som en bilaga till Osbecks kinesiska reseberättelse. Denna upplaga innehåller ett förord med en del biografiska uppgifter s. 7-12 och förklarande noter på sid 125 ff.
 455. Ekström, Olle, Red., Marchander, Erich. Resan till Kanton, Resa med Gustaf den III till Canton. [MS Statens Sjöhistoriska Museum, återgivet i sammandrag i Sjöhistorisk årsbok 1961-1962, sid 59].
 456. DROTTNINGHOLM, The Chinese Pavilion, 8 s. Stockholm 1963. Inlimmad etikett "For the guests of Their Majesties at the Chinese Pavilion Drottningholm May 20, 1963.
 457. Berg, Gösta. Kringlor och pepparkakor//Fataburen 1963, sid 61 ff.
 458. Halldin, Gustaf (red.) Svenskt skeppsbyggeri En översikt av utvecklingen genom tiderna. Malmö 1963.
 459. Mustelin, Olof, Om lotsväsendets tillstånd vid västkusten i början av 1800-talet. Ett betänkande av Nathanael Gerhard Schultén//Unda Maris 1963-64. S. 49-63.
  Vetänkandet återgivit in extenso. Innehåller fakta och synpunkter på sjöfartens villkor på 17-1800-tal. Intressant med tanke på bl a Götheborgs öde.
 460. Larsson, Gunnel. Ostindiefararna och Klippan//GP 19/1 1963.) (H7361)
 461. Dermigny, L., La Chine et l'Occident, le Commerce à Canton au XVIII siècle 1719-1833. Ecole Pratique des Hautes Etudes. VI Section. Centre de Recherches Historiques. Ports, Routes, Trafic. 3 vol.+album. Paris 1964.
 462. Jägerstad, H., Sveriges historia i årtal. Falköping 1964. (2:a upplagan.)
 463. Landström, Björn. Vägen till Indien ... 1964.
 464. Samhaber, Ernst. Upptäcktsresornas historia. Övers. E. R. Gummerus. Borås 1964.
 465. Nilsson, Göran-Axel, Chalmerska Huset i Göteborg, 91 s. Jubileumspublikation vid SE-Bankens 100-årsjubileum. Band och typografi av Erik Lindegren. Göteborg 1964. .
  Uppfört 1805-1808 av Direktören vid Ostindiska Kompaniet William Chalmers (1748-1811).
 466. Behre, Underrättelseväsen och Diplomati. De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Storbritanninen 1743-1745. Studia Historica Gothoburgensia IV. 278 s. Hft. Utgiven i Sverige, Norge och Danmark. Göteborg 1965. Det ostindiska Kompaniet behandlas inte i sig, personer bl a direktörerna Campbell och Sahlgren berörs dock s. 48 ff.
 467. Cheong, Weng Eang. Trade and Finance in China 1784-1834: A reappraisal. //Business History, Liverpool University Press, vol. VII, no 1, januari, 1965. s. 34-56,
 468. Thomas, Gertrude, Z., Richer than spices. How a royal bride's dowry introduced cane, lacquer, cottons, tea and porcelain to England, and so revolutionized taste, manners, craftmanship and history in both England and America. New York 1965.
 469. Fu, L.S., A documentary Chronicle of Sino-Western Relations (1644-1820). Arizona University Press, 1966.
 470. Gyllensvärd, Bo, Old Japanese lacquers and Japanning in Sweden. Opuscula in honorem C. Hernmarck. Köpenhamn 1966.
 471. Gadolin. C.J.A., Frihetstiden och penningväsendet, en parallell till dagens läge. // Hbl. 7.2.1968.
 472. Henrikson, Alf & Hwang Tsu-Yü. Kinesisk historia. Stockholm 1967.
  Allmän historia men även något om relationen mellan Kinas kejsare och de europeiska missionärerna och handlarna. Alf Henrikson generaliserar lite väl mycket för att denna bok skall kunna användas i forskning, men den ger i alla fall en lättillgänglig och sammanhängande bild.
 473. Hasselgréen, Ingmar, Sahlgrenska husets 1700-talsfasad//GHT, 16/5 1967.
 474. Hansson, Hans, Ostindiska Kompaniet. Den svenska historien 6 s. 158 ff. Stockholm 1967.
 475. Kjellberg, S. T., Möbler i Göteborg 1649-1825. En arkivundersökning//Kulturen 1967.
 476. Gerber, Jan, Tebord med målad skiva. Kulturen 1967.
 477. Faegri, Knut, Kryddor i köket och i världshistorien. Översatt och bearbetad av Stig Wilton. Stockholm 1968.
 478. Gerber, Jan, Kineserier//Kulturen 1968.
 479. Norlindh, Tycho. Riksmuseets botaniska 1700-talssamling från Afrika//Fauna och Flora. Årg. 64, s. 220 ff. Stockholm 1968.
 480. Lagerqvist, Lars O. & Nathorst-Böös, Ernst, Mynt. Stockholm 1968.
 481. Högberg, Staffan, Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet. Stapelvaror i svensk export och import 1738-1808. 284 s. Hft. Lund 1969. .
  Om fraktfart på England, Frankrike, Portugal och hamnar i Medelhavet. Ger en samlad bild av Sveriges utrikeshandel och sjöfart. SOIC behandlas ej.
 482. Vallerö, Rolf. Svensk handels- och sjöfartsstatistik 1637-1813, En tillkomsthistorisk undersökning. Saml. Urval nr 1. (Skriftserie utgiven av statistiska Centralbyrån). Stockholm 1969.
 483. Utrikeshandel. 1732-1814. (Ekonomisk-Historiska Institutionen) Uooå. (Koninckx 6.)
 484. Barchaeus, Anders Gustaf. Resebeskrifning i conc. för år 1773 (Göteborgsdelen). The Royal Bachelors' Club Jubileumsskrift 19 nov 1969. Även som särtryck. .
  Intressanta ögonblicksbilder från ett flertal egendomar ägda av personer med anknytning till Ostindiska Kompaniet.
 485. Flygare, Arvid, Noter till göteborgsdelen av A. G. Barchaeus resebeskrivning 1773 i the Royal Bachelors'Clubs jubileumsskrift 1969. Sid 122-134. Korta noter om de egendomar Barchaeus besökte.
 486. Landström, Björn, Seglande skepp från papyrusbåtar till fullriggare i ord och bilder. Haarlem 1969.
 487. Lindälv, Elof, Insamling på Ostindiska Kompaniets skepp till Majornas fattigfriskola//Unda Maris 1969-1970, s. 97-107. Även som särtryck.
 488. Hao, Yen-p'ing, The Comprador in ninetheenth century China: Bridge between East and West. Cambridge, Mass., 1970. (GUB)
 489. Wigardt, Otto, Tanka och Tips om The. Fakta, funderingar och fantasier sammanställda av Otto Wigardt. Stockholm 1971.
 490. Velschow. T., Voyages of the Danish Asiatic Company to India and China 1772-1792. The Scandinavian Economic History Review, vol. 20:2, 1972.
 491. Setterwall, Åke; Fogelmarck, Stig; Gyllensvärd, Bo: Kina slott på Drottningholm. 324 s. Malmö 1972. Även The Chinese Pavillion at Drottningholm. Malmö 1974. .
  En mycket uttömmande presentation och inventering. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Ett av svensk kina-litteraturs praktfullaste verk.
 492. Geijer, Agnes. Ur textilkonstens historia. Lund 1972.
 493. Lindälf, Elof. Kulturminnen i Majorna. Göteborg 1972.
 494. Lindälf, Elof. Om fynden på vinden i Majornas växelundervisningsskola. Stockholm 1972. Om insamlingar på Ostindiska Kompaniets fartyg vilka doneras till Majornas fattigfriskola. Detaljer ges för perioden 1796-1816.
 495. Historisk Statistik för Sverige, Del 3. Utrikeshandel 1732-1970. Statistiska Centralbyrån, Stockholm. Lund 1972.
 496. Jörberg, L., Prices in Sweden, 1732-1914. 2 vol. Lund 1972.
 497. Setterwall, Åke; Fogelmarck, Stig; Gyllensvärd, Bo, The Chinese Pavillion at Drottningholm. 324 s. Malmö 1974. . Även Kina slott på Drottningholm. Malmö 1972.
  En mycket uttömmande presentation och inventering. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Ett av svensk kina-litteraturs praktfullaste verk.
 498. Wills, John E., Jr., Pepper, guns and parleys: The Dutch East India Company and China, 1622-1681. Cambridge, Mass., Harvard U.P. 1974. (GUB)
 499. Nautiskt Bildlexikon. Wahlström & Widstrand. 274 sid. Göteborg 1975. Utkom 1983 som pockethandbok, 256 s. Med översikt över segelfartygens historia, mm.
 500. Frängsmyr, Tore. Ostindiska Kompaniet. 176 s. Bra Böcker AB, Höganäs. Tryckt i Belgien 1976.
  Kortfattad skildring, rikt illustrerad. Bra källförteckning. Den mest lättillgängliga av moderna böcker om Svenska Ostindiska Kompaniet.
 501. Grege, E-B. Förmögenhetsfördelningen i Göteborg år 1800//Från arkiv och forskningsfält. Studier tillägnade landsarkivarien, fil. dr. Gösta Lext 1977.
 502. Lindälv, Elof, Klippans kulturreservat och andra byggnadsminnen i Majorna, Göteborg 1977. Göteborgs Hembygdsförbunds Skriftserie XII.
  Klippan - Ostindiska kompaniets utrustningshamn, Ostindiska kompaniets Corps de logie, Klippans värdshus, Sjömagasinet, Ankarsmedjan, m.m. Handlar främst om bebyggelsen.
 503. Hammer Kjølsen, Fritz. Barringtons svenske og danske togter till Østen//Forum Navale nr 32. Stockholm 1978.
 504. Lundström, Evert. Ostindiefararna. Del I, Utkom 1978, även som del i samlingsband Uppsala 1988. Historisk roman med stort faktainnehåll, förlagd till första delen av en resa med Ostindiefararen Riksens Ständer till Indien och Kina 1760-1762.
 505. Lundström, Evert. Indialand. Del II, Utkom 1979, även som del i samlingsband Uppsala 1988. . Historisk roman med stort faktainnehåll, förlagd till en resa med Ostindiefararen Riksens Ständer till Indien och Kina 1760-1762.
 506. Koningckx, Christian, Dr., The First and Second Charter of the Swedish East India Company (1731-1913), 559 s.+stor tabell över resorna. Kortrijk, Belgien 1980. .
  Ett utförligt och mycket sakligt arbete, rikt försett med tabeller och diagram över laster, besättning, löner, och ett stort antal kartor över resvägar. Käll- och litteraturförteckningen är mycket omfattande spec. förteckningen över utländska arkiv är värdefull och saknar motsvarighet i andra publ.
 507. Lundström, Evert. Kinaland. Del III, Utkom 1980, även som del i samlingsband Uppsala 1988. . Historisk roman med stort faktainnehåll, förlagd till en resa med Ostindiefararen Riksens Ständer till Indien och Kina 1760-1762.
 508. Grege, E-B. Capital supply in Gothenburg´s foreign trade 1765-1810. (SEHR, vol. XXIX, no 2, 1981.
 509. Behre, Göran, Göteborg, Skottland och vackre prinsen. Göteborg 1982. Göteborgs Hembygdsförbunds Skriftserie XVI.
  Om James III, the Old Pretender och Prins Charles, The Young Pretender, av ätten Stuart samt dess förbindelser med Ostindiska Kompaniets skotska köpmannaadel i Göteborg, däribland Colin Campbell.
 510. Cheong, W. E. The Hong Merchants of Canton. Hong Kong-Denmark Lectures on Science and Humanities, HK University Press 1993.
 511. Hasselgréen, Ingmar, Ostindiska Huset - Göteborgs Museum, Göteborgs Historiska Museums skrifter I, 95 s. Göteborg 1983.
 512. Sandberg, P., För eller emot den ostindiska handeln. En studie i frihetstidens nationalekonomi. C-uppsats i ekonomisk historia. Stencil. Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs Universitet, Göteborg 1984.
 513. Barton, H. Arnold. Canton vid Drottningholm.Ett mönstersamhälle för manufaktur från 1700-talet. // Arena. Borås 1985.
 514. Zetterholm, Tore, Drömmen om Kina//Kina i dröm och verklighet, katalog från utställningen Kina i dröm och verklighet på Läckö slott 1985. Västergötlands Turistråd. S. 9-18. Skövde 1985.
  Initierat om västerlandes Kinabild, även om Strindbergs Kulturhistoriska Studier.
 515. Hasselgréen, Ingmar, Ett skepp kommer lastat//Kina i dröm och verklighet, katalog från utställningen Kina i dröm och verklighet på Läckö slott 1985. S. 27-36. Västergötlands Turistråd. Skövde 1985.
  Hasselgréens goda genealogiska kunskaper gynnar här framställningen om Sahlgren och Chalmers s. 34 ff.
 516. Odelberg, Wilhelm, Fil. dr., Ostindiska Kompaniet och naturvetenskaperna//Kina i dröm och verklighet, katalog från utställningen Kina i dröm och verklighet på Läckö slott 1985. Västergötlands Turistråd. Skövde 1985. Mycket intressant skildring av Ostindiska kompaniets verksamhet ur Vetenskapsakademins synpunkt.
 517. Johansson, Olsvik, Wästfelt, Berättelsen om Svenska Ostindiska Companiet och Skeppet Götheborg. Första Rapporten från Marinarkeologiska Sällskapet Göteborgskretsen. Göteborg 12 sept. 1985. Lösblad. 43 s.+5 bilagor+Organisationsschema över Götheborg i Göteborg.
 518. Johansson, Olsvik, Wästfelt, Berättelsen om Svenska Ostindiska Companiet och Skeppet Götheborg. Rapporten är sammanställd av Alf Olsvik, Ingela Johansson, Anders Wästfelt. Göteborg 12 sept. 1985. Häftad. 2+47+2 s. inkl. 4 bilagor.
 519. Losman, B., Ostindiefararen Zacharias Fröse//Från adelsbrev till automobil. Arkiv i Väst 1. Karlstad 1986.
 520. Åberg, Martin. Ostindiefararen Götheborgs undergång 1745. En fallstudie i Svenska Ostindiska Kompaniets historia. Uppsats för seminariet i Göteborgs-historia. Historiska Institutionen. Göteborgs Universitet. 86-09-16, Stecil 46 sid. uo. Göteborg 1986.
 521. Livet i det gamla Göteborg, Arkeologi i Västsverige 2, Göteborgs Arkeologiska Museum, 211 s. Kungälv 1986. Ger en oöverträffad bild av vardagslivets detaljer i det gamla Göteborg. Är i första hand en arkeologisk rapport.
 522. Götheborgs Posten nr 1, årg 1, 1987. 12 s. (Nr 1)
  Specialtidning för att stödja utgrävningarna av Ostindiefararen Götheborg, sponsrad av GP. Om kompaniet, dykningar, arbetet, porslinslasten, mm.
 523. Ting, Joseph, Gateways of China. Trading Ports of the 18th and 19th Centuries, Hong Kong Museum of Art, 1987.
 524. Åberg, Martin. Colin Campbell och Svenska Ostindiska Kompaniet - Första expeditionen med "Friedericus Rex Sueciae" 1732-1733. Brittiskt inflytande i den första tidens svenska ostindiehandel. Uppsats för högre seminariet i Historia 87-02-09, Historiska Institutionen. Göteborgs Universitet. Stecil 17 sid. uo. Göteborg 1987.
 525. Andersson, Bertil. Göteborgs handlande borgerskap 1750-1805//Rapporter från Göteborgsprojektet vid Göteborgs universitet 7. Hft. 169 sid. Göteborg 1988.
  Kap. 7,
  Den Ostindiska Bubblan handlar främst om den 3:e oktrojen. Belyser den ostindiska handelns relativa betydelse i Göteborg. Bilaga Exkurs sid 154, förtecknar aktieägarna i tredje oktrojen. Se även Göteborgs handlande borgerskap 1806-1825, Göteborg 1977, av samma förf.
 526. Holmberg, Åke. Världen bortom västerlandet. Svensk syn på fjärran länder och folk från 1700-talet till första världskriget. Humaniora 28. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället, Göteborg, 612 sid. Omfattande källförteckning. Göteborg 1988. Om våra kunskaper om fjärran länder under två århundraden. Vår bild av Kina, ostindiefärderna, mm behandlas utförligt.
 527. Koninckx, C. Ownership in East India Company shipping: Prussia, Scandinavia and the Austrian Netherlands in the 18th century//Bijdragen tot de internationale Maritime Geschiedenis, Collectanea Maritima IV, s. 33-42. Brussels 1988. (GUB ÖM P 90/5). Uppsats som utifrån de mindre, europeiska, kompanierna belyser utvecklingen från löst sammanhållna handelskompanier till moderna riskbegränsade aktiebolag.
 528. Lundström, Evert. Ostindiefärden. Samlingsband utgivet i samarbete med Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg innehållande Evert Lundströms tre böcker Ostindiefararna (1978), Indialand (1979) och Kinaland (1980), Uppsala 1988. Historisk roman med stort faktainnehåll, förlagd till en resa med Ostindiefararen Riksens Ständer till Indien och Kina 1760-1762.
 529. Metcalf, Michael, F., Goods, Ideas and Values: The East Indies Trade as an Agent of Change in Eighteen Century Sweden, 28 sid. University of Minnesota Press 1988 (The James Ford Bell Lectures, 25).
 530. Åberg, Martin. Svensk handelskapitalism - ett dynamiskt element i frihetstidens samhälle? En fallstudie av delägarna i Ostindiska kompaniets 3:e oktroj 1766-1786. Licentiatuppsats, Historiska institutionen. Göteborgs Universitet. Göteborg 1988.
 531. Inbjudan till Vernissage på utställningen "bland kackerlackor och porslin". Sjöfartsmuseet i Göteborg 3/12 1988-26/2 1989. 8 (2 utvikbara)+8 s. inhäftad bilaga, huvudsakligen rulla från Ostindiefararen Götheborgs resa 1743-45. Göteborg 1988.
 532. Holmertz, P., Dagbok, Till ansvarshavarna i Projekt Ost-Indiefararen Götheborg. Göteborg den 17 okt. 1988. 18+5 s. Renskrift utförd av Anders Wästfelt av Per Holmertz dagbok för sin resa med fartget Götheborg för perioden 3 mars 1743-11 januari 1744. Tillsammans med div kopior (5 sidor) av skeppsritningar rörande resultatet av 1988 års utgrävningar.
 533. Götheborgs Posten nr 1, årg 2, 1988. 16 s. (Nr 2)
  Specialtidning för att stödja utgrävningarna av Ostindiefararen Götheborg, sponsrad av GP. Rekonstruktion av aktern, fynden, Alströmers teservis, dykning, Nya Elfsborg, Anita Steiner, mm.
 534. Skeppspastorns seglats mellan himnel och helvete//GP 20 nov 1988 Del 2, s. 37-38.
  Om skeppspastorn Peter Holmertz's dagbok som överlämnats till Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg.
 535. Götheborgs Posten nr 3, årg 2, 1989. 16 s. (Nr 3)
  Specialtidning för att stödja utgrävningarna av Ostindiefararen Götheborg, sponsrad av GP. Årg. anges felaktigt till 2, men första årg. är 1987. Om Holmertz dagbok, skeppsmask, akterspegeln, Nya Elfsborg, mm.
 536. Åberg, Martin, Ostindiefararen Götheborgs undergång 1745//Unda Maris 1986-88. Sid 7-34. Behandlar förlisningen och speciellt om de rättsliga processer som följde.
 537. Brorson, Hedvig. Handelsrelationer och vetenskap under 1700-talet med anknytning till Svenska Ostindiska kompaniet. University of Stockholm, Center for Pacific Asia Studies. Working Paper 16. Februari 1990. 36 sid.
 538. Lundgren, Per, Götheborg avslöjar nya skatter//GP den 12 juli 1990. s. 7.
  Om dykningarna. Spant av furu, mm.
 539. Nováky, György., Handelskompanier och kompanihandel. Akademisk avhandling. Uppsala 1990. Om kompanier som organisationsform.
 540. Andersson, Bertil; Fritz, Martin; Olsson, Kent, Göteborg - en internationell stad. Tolv exempel från stadens ekonomiska historia. Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs Universitet. Hft. 48 sid, Göteborg 1991. Staden Göteborgs historia ur ett internationellt perspektiv.
 541. Ch'en, Kuo-Tung Anthony, The insolvency of the Chinese Hong merchants, 1760-1843. Nankang, Taipei, Taiwan, ROC. The Institute of Economics Acadermia Sinica, 1990. XV, 469 s. (GUB). Baserad på British East India Company's arkiv kompletterad med modern forskning. Värdefull litteraturförteckning rörande Kinas handel med Europa.
 542. Åberg, Martin. The Swedish East India Company 1731-66. Business strategy and Foreign Influence in a Perspective of Change // Scandinavian Journal of History. Vol. 15:2 1990.
 543. Bergermo, Arne. Ödsmål, Benedictus Montan, Bondson - Ostindiefarare - Prost - Stordonator. Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund nr 41. 161 s. Uddevalla 1991. Innehåller utöver biografiska uppgifter referat av skeppsprästen B. Montans reseberättelser 1735 och 1737, MS KVBS.
 544. Svedberg, Ingegerd, Svindlande affärer. Compagniets 70 år från vinstmaskin till konkursbo//Arbetet, den 2 oktober 1991, s. 19. Kritisk artikel, översikt.
 545. Heyman, Eva, Handritade sjökort restaureras//GP den 16/10 1991.
  Om fynd av kartor och sjökort för farvattnen runt Kina. Från Öijareds säteri och Christian Tham.
 546. Brorson, Hedvig, The influence of East India Trade on Swedish Culture and Social Thought Chinoiserie, utility and theory. Stockholm Universitet, Center for Pacific Asia Studies, Edsbruk 1992.
 547. Nilsson, Jan-Erik. Jösse, Pudding och kapun. Om mat och dryck ombord på Ostindiska Kompaniets fartyg 1731-1813. Privat publicerad. 40 s. Hft. Göteborg 1992.
 548. Johansson, Bengt (Red.) The Golden Age of China Trade. 164 sid. Viking Hong Kong Publ., Hong Kong 1992. Föreläsningar och bidrag hållna vid och aktualiserade av en utställning om Ostindiefararen Götheborg i Hong Kong 1991. Innehållande uppsatser av Jörgen Weibull, W.E. Chong, Jan Kuuse, Bo Gyllensvärd, Anders Wästfelt, Berit Wästfelt, Bengt Johansson, Cai Hongsheng, Yang Renfei, Hedvig Brorsson, Lin Kangyue, Zhang Wenqin. Bilagor: Bibliografi i urval, lista över svenska ostindiska expeditioner samt kartor över de europeiska faktorierna i Kanton.
 549. Nilsson, Jan-Erik (Red.) Ostindiefararen Götheborg. Berättelsen om den sista resan, silvret, porslinslasten och utgrävningen. 58 sid. Göteborg 1992. Även senare upplagor 1993 och 1994. Samlingsrapport om forskningsläget sommaren 1992. Innehållande uppsatser av Jan-Erik Nilsson, Göte Nilsson-Schönborg, Anders Wästfelt och Berit Wästfelt.
 550. Willman, Olof Erickson 162?-1673. En kort beskrivning på en resa till Ostindien och Japan den en svenska man och skeppskapiten, Olof Erickson Willman benämnd, gjort haver ånyo utgiven av Michaelisgillet; med redigering och kommentarer av Johan Bergström och Tore Wret. Fischer. Stockholm 1992.
 551. Rönn, Lotta. Födelseplatser och bosättningsorter - flyttningstendenser för besättningarna på fyra av Svenska Ostindiska Kompaniets skepp, år 1769, 1781, 1791 och 1797. B-uppsats vid Göteborgs Universitet, Hist. Inst. Höstterminen 1993. Handledare Nils-Göran Nilsson. 29.s.
 552. Hallerdt, Björn. Ostindiefarare och skeppsbroadel// Sankt Eriks årsbok 1994, Yppighet och armod i 1700-talets Stockholm. Utgiven av Samfundet S:t Erik, Sid 9-41. Stockholm 1994.
 553. Lincoln, Erik, Maskinsystem ombord Ostindiefaraen Götheborg III. Examensarbete omfattande 4 p. Inst. för maskinteknik, Ing. o Sjöbefälsskolan vid Chalmers Tekniska Högskola 1994. Hft. 4+43+3 sid.